ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА

Община Хасково изпълнява Програма за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установите норми с период на действие 2015-2020 година./ Въпреки изпълнението на заложените в програмата мерки, данните от мониторинга показват не постигане изискванията за броя на превишаванията на средно денонощната и средногодишните норми на ФПЧ10 Община Хасково по информация на МОСВ е една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха...

Проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“

На 09.04.2019 г. г-н Беливанов, кмет на Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020 година за изпълнение на проект Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково. Проекта предвижда Актуализация на Програма за КАВ за периода 2021-2025, която да адресира основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и маркира адекватни...

Върни се в началото на страницата