Oфициална церемония „Първа копка“ по проект на Община Хасково „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура"

Уважаеми дами и господа, на 01.03.2019 година от 12 часа ще се проведе официална церемония Първа копка по проект на Община Хасково Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково. Мястото се намира до ОУ Св.св. Кирил и Методий. В рамките на проекта се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за услуги за деца, като...

Проект „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО“

ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.001-0025-С01 Проект ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО ОБЩА СТОЙНОСТ: 814271,12 лв. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма Региони в растеж, Приоритетна ос Регионална социална инфраструктура НАЧАЛНА ДАТА: 30.01.2018 г. КРАЙНА ДАТА: 30.01.2020 г. ОСНОВНА ЦЕЛ: Oсигуряване подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид...

Върни се в началото на страницата