КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ВКОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 СЛАВЕЙЧЕ ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО...

КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТАДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ГР.ХАСКОВО На основание чл.95, ал.1 от КТ, утвърдени от Кмета на Община Хасково правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково и Протокол №2 от 01.06.2021г., комисия назначена със Заповед № 893/27.05.2021г. на Кмета на Община Хасково, класира...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ГР.ХАСКОВО Въз основа на Протокол №1 от 27.05.2021г., на комисия назначена със Заповед №892/27.05.2021г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски гр.Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: Допуска до конкурс следните...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА И ДГ №16 "СЛАВЕЙЧЕ" - ГР. ХАСКОВО

СПИСЪКНА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИВ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА И ДГ №16 СЛАВЕЙЧЕ - ГР. ХАСКОВО...

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие...

Върни се в началото на страницата