Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (“FIRE DETECTION”)

Община Хасково сключи договор за изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари след проведена открита процедура съгласно ЗОП. Стойността на договора е 398 035, 60 лв. с ДДС, като фирмата изпълнител е Консорциум Телелинк груп ДЗЗД. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 90 календарни дни след изпращанена Възлагателно писмо. Финансирането е осигурено по проектЗакупуване на високо технологично оборудване...

Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари /FIRE DETECTION/

Община Хасково изпълнява проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (FIRE DETECTION), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. Договорът е с продължителност 24 месеца, а oбщата стойност - 798,153.10 евро. Водещ бенефициент по проекта e Община Суфли. Проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари -...