НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ  на проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство” („Crossing the paths of History and Culture”) /CHIC/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ на проект Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/ БФП № b2.6c.10, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 В качеството си на партньор по проекта и във връзка с изпълнение на проектните дейности, Община Хасково обявява процедура за набиране и...

Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство /CHIC/

На 24.10.2017 г. се сключи договор за БФП № В2.6с.10, с наименование на проекта: Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/, финансиран по Програма за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция- България 2014-2020. Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 784152,36 евро. Общата цел на проекта е...