Покана за обществено обсъждане на проектно предложение на Община Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Община Хасково има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане на проектно предложение Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково. Обсъждането се провежда във връзка с изискванията от Насоките за кандидатстване по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие. Целта на общественото обсъждане е Община Хасково да получи...

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2014-2020

На 01.03.2016 год. се сключи споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.040 Изпълнение Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 инвестиционни програми между МРРБ, УО на ОПРР, ГД ПРР и Община Хасково. Инвестиционната програма на град Хасково представлява средносрочен документ за реализацията на ИПГВР, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г., за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. С...

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

Община Хасково стартира прием нафишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020. Видовете проектни идеи, които могат да бъдат подавани са по група дейности Културна инфраструктура по инвестиционен приоритет 9a. Заинтересованите лица могат да подават проектни идеи до 15.06.2020г.,включително. Обявата и образец на проектен фиш могат да...

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020. Видовете проектни идеи които могат да бъдат подавани са по следните групи дейности : социална инфраструктура/ социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата/, културна инфраструктура и енергийна...

Върни се в началото на страницата