СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ШОФЬОР В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО СПОРЕД ПОСТИГНАТИЯ БРОЙ ТОЧКИ НА ИНТЕРВЮТО (11 ВЪПРОСА С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 99) ...

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „шофьор” в Домашен социален патронаж – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността шофьор в Домашен социален патронаж Хасково Въз основа на Протокол от 23.10.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 102/20.10.2017 г. на Управителя на Домашен социален патронаж Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на длъжност шофьор в ДСП Хасково и...

Обява за работа - шофьор

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността шофьор Описание на дейността: Място на работа: Социална услуга в общността Домашен социален патронаж - Хасково Характер на работата: Разнос до адреси в гр. Хасково и населени места в община Хасково: отговаря за своевременната доставка на храна в домовете на лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, спазвайки установения график. Носи отговорност за количеството и качеството на...