Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІ103 и УПИ VІІІ103, кв.11 по плана на с. Широка поляна, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-7674-2/04.10.2021г. е издадена Заповед №1797/12.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VІІ103 и УПИ VІІІ103, кв.11 по плана на с. Широка поляна, общ. Хасково. С изменението на плана за...

РПП № 17/21 Г.

вх. № 94 Д-5227-1/23.04.21 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за промяна на предназначението № 17/07.09.21 г. на ЕТ ДАР-Димо Атанасов, за строеж Промяна предназначението...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №77195.703.265 по КК на гр. Хасково, кв.1071, ж.р. "Кенана"

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-1882-2/23.07.2021г. е издадена Заповед №1802/14.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.265 по КК на гр. Хасково, кв.1071, ж.р. Кенана С плана за регулация...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.305, кв.1056, ж.р. "Кенана", гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ш-521-2/06.08.2021г. е издадена Заповед №1750/05.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.704.305 по КК на гр. Хасково, КВ.1056, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ VІ в кв19 по плана на с. Мандра, общ. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-4289-3/31.08.2021г. е издадена Заповед №1688/23.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ VІ в кв.19 по плана на с. Мандра, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот №77195.541.1 по КК на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-8018-3/26.08.2021г. е издадена Заповед №1717/28.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.541.1 по КК на гр. Хасково. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР за ПИ №77195.723.70 и №77195.723.67 и изменение на плана за застрояване за ПИ №77195.723.70 по КК на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-2461-1/05.08.2021г. е издадена Заповед №1718/28.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация за ПИ №77195.723.70 и №77195.723.67 и изменение на плана за застрояване за ПИ №77195.723.70 по КК...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – план за улична регулация и план за регулация на УПИ ХІІ, кв.195 по плана на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ш-272-3/13.09.2021г. е издадена Заповед №1749/05.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация и план за регулация на УПИ ХІІ, кв.195 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за улична...

Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 15429.94.171, м. „Юртлука“, с. Големанци, Община Хасково.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх.№ 94 Е-26-4/23.07.2021г. Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фатме Рашид Али с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. ********* № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – изменение на ПР и ПЗ за ПИ №77195.712.188, част от УПИ VІІІ, кв.311 по плана на гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-2299-2/01.09.2021г. е издадена Заповед №1687/23.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване за ПИ №77195.712.188, част от УПИ VІІІ, кв.311 по плана на гр. Хасково. С...

Върни се в началото на страницата