Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПР за ПИ №77195.424.44 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-7924-1/25.08.2020г. е издадена Заповед №1668/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и изработване на план за застрояване за ПИ №77195.424.44 по КК на гр. Хасково като част от УПИ І за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3544-1/03.09.2020г. е издадена Заповед №1667/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница. С изменение на плана за улична регулация на улица с о...

Съобщение за издадено РС № 257/18.08.2020 г. ,за строеж: „Пристройка към съществуваща сграда-покриване на съществуваща тераса за разширение на търговски обект“ в ПИ 77195.723.304  по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение застроеж№257/18.08.20 г. на ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ и ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ШЕВРОВ, за строеж: Пристройка към съществуваща сграда-покриване на съществуваща тераса за разширение на търговски обект в ПИ 77195.723.304 по КК на...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ VІІ94 в кв.31 по плана на с. Корен, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3590-3/07.08.2020г. е издадена Заповед №1569/15.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ VІІ94 в кв.31 по плана на с. Корен, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация източната и северната регулационни...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД до ул. „Епископ Софроний“ №16, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Б-120-51/12.08.2020г. е издадена Заповед №1537/10.09.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД до ул. Епископ Софроний №16, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: Изместване на въздушна кабелна линия 1kV, касаещ ПИ №77195.726.8 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94А-2479-2/05.08.2020г. е издадена Заповед №1546/10.09.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изместване на въздушна кабелна линия 1kV, касаещ ПИ №77195.726.8 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.701.619, №77195.701.620 и №77195.701.621 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Е-861-2/10.07.2020г. е издадена Заповед №1547/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти №77195.701.619, №77195.701.620 и №77195.701.621 по КК на гр. Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2753-2/05.05.2020г. е издадена Заповед №1541/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. Куба, гр. Хасково. С плана за регулация за поземлен имот...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І (ПИ №77195.715.150) в кв.220 по плана на гр..Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94E-1338-1/08.05.2020г. е издадена Заповед №1539/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ І (ПИ №77195.715.150) в кв.220 по плана на гр..Хасково. Изменението на плана за регулация се...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.729.526 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-6732-2/05.08.2020г. е издадена Заповед №1542/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.729.526 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

Върни се в началото на страницата