Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ІІІ и УПИ VІІ в кв.90 по плана на с.Узунджово, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Т-337-3/08.04.2019г. е издадена Заповед №494/16.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ и УПИ VІІ в кв.90 по плана на с.Узунджово, община Хасково. Изменението на плана за регулация...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Петю Димов

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Висъобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00 12.00...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Пею Столев Пеев

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Висъобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00 12.00...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Делчо Събев Колев и Колчо Димитров Петров

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Висъобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00 12.00...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КП за строеж „Жилищна сграда“ в ПИ №77195.518.489 по КК на гр. Хасково, УПИ ХІІ „за обществено и жилищно строителство“ , кв.14 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Т-2523-1/14.02.2019г. е издадена Заповед №465/09.04.2019г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за строеж Жилищна сграда в ПИ №77195.518.489 по КК на гр. Хасково, УПИ ХІІ за обществено и жилищно строителство , кв.14 по плана на кв. Болярово, гр...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на УПИ VІІ-41, кв.29 по плана на с. Въгларово, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №92-66-2/22.02.2019г. е издадена Заповед №466/09.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план плана за регулация и план за застрояване на УПИ VІІ-41, кв.29 по плана на с. Въгларово, община Хасково. С изменение на плана за регулация...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ 77195.710.203, кв. 51а, по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: „НДК ФАРМ“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: -НДК ФАРМ ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ ***, вх.А, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.213, на сграда с идентификатор 77195.710.213.1 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.710.213...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ХХІ, ПИ №77195.726.181, кв. 63 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-3624-2/11.03.2019г. е издадена Заповед №459/08.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ ХХІ, ПИ №77195.726.181, кв. 63 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване се изразява в...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР за ПИ №77195.746.406, кв. 1119,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Христо Иванов Атанасов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересовано лице: - Христо Иванов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като притежател на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор №77195.746.405 и на сграда с идентификатор 77195.746.405.1, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на УПИ ХІV за производствени и складови нужди  и УПИ ХІІІ за производствени и складови нужди , кв.9 ИИЗ в гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Ю-01-3/22.03.2019г. е издадена Заповед №422/22.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ ХІV за производствени и складови нужди и УПИ ХІІІ за производствени и складови нужди , кв.9 ИИЗ в...