Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР на ПИ №77195.739.89, кв. 110, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Емел Сандова Кирова, Иван Калоянов Иванов и Байрие Ресми Шевкед

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Емел Сандова Кирова с последен известен административен адрес: гр. Пазарджик, ул. Тинтява№ 13, ет. 8, ап. 29, като собственик на сграда с идентификатор 77195.739.89.4 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.739.89, гр...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ, ПС и ПП на ПИ №77195.184.63, по КК на гр. Хасково  (м. “Казан топра“). Заинтересовани лица: Веска Колева Геновска, Христинка Колева Чиликова и Господинка Ангелова Латева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Веска Колева Геновска с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Веслец№26, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.184.63, гр. Хасково; - Христинка Колева Чиликова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Веслец№26, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 77195.730.240 (УПИ VII „жилищни нужди“) , кв. 833, ж.р.“Изгрев“. Заинтересовано лице: Метин Али Кадир

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Метин Али Кадир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Лале№ 22, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.431, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.707.143, кв.8, СИЗ,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Борислава Красимирова Куртева,„ИЗАБЕЛА МИЛКОВА ЛЕ ПАРФЮМ“ ООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Борислава Красимирова Куртева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№ 27 А, вх. В, ет. 7, ап. 56, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.707.142 и собственик на ограничено вещно право в...

Съобщение за одобрен проект за ПУП–ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр.Хасково.Заинтересовани лица:Златка Калинова Аргирова,Анета Хараланова Райчева,Георги Калинов Димов,Запрянка Данева Христова,Златка Вълканова Стоянова,Димитър Христов Мъргов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Росен Кирчев Петков, Борислав Александров Митев, Нели Стефанова Калудова, Димитър Костадинов Калудов, Славка Вълева Маразова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Росица Миткова Тончева, Марушка Колева Тончева, Велин Господинов Танев, Светлана Александрова Фотева, Надежда Костадинова Фотева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мария Димитрова Александрова, Соня Славова Бахчеджиева, Биляна Събинова Бахчеджиева,Митко Делчев Христозов, Елена Крумова Жекова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ, ПС и ПП на ПИ №77195.188.2 по КК на гр. Хасково (м.“Червена стена“). Заинтересовани лица: Реджеб Мюмюн Бекир и Мухайдин Мюмюн Бекир

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Реджеб Мюмюн Бекир с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Златица№ 7, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.188.5, гр. Хасково; - Мухайдин Мюмюн Бекир с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Златица№ 7, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за ПИ № 77195.731.287 и 77195.731.288, кв. 10, гр. Хасково. Заинтересовано лице: „КРАСИ“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - КРАСИ ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Буря№ 3, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.271, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и...