Решение № ХА-ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Хасково

Решение № ХА-ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Хасково, с което е решено да не се извършва екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г....

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценяване на необходимостта от извършване на екологичната

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценяване на необходимостта от извършване на екологичнатана Програма за управлениена отпадъците на община Хасковоза периода 2021-2028 г. и Решение № ХА-41ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимосттаот извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Хасково за периода...

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 118 67.252.4 по ККР на с. Войводово

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с...

Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на...

Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково, с възложител „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково...

Изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон и Наредба № 6 от 7.10.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, ОБЩИНА ХАСКОВО предоставя информация за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление. Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да е суха; 2. да не...

Върни се в началото на страницата