Община Хасково успешно приключи изпълнението на проекта за повишаване квалификацията на служителите

На 17.07.2015г. Община Хасково проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения“ по договор М13-22-161/ 11.08.2014 год.,  финансиран по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна администрация“. Проектът е на стойност 121 971,18 лева. Екипът по проекта отчете извършените дейности...

Стартира общественият он-лайн форум

  В рамките на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., бе организиран обществен он-лайн форум за обсъждане на идейните проекти, включени в обхвата на проекта – 6 детски градини, 3 училища и подхода към монумент “Света Богородица”. Обектите...

Кръгла маса и пресконференция

  В рамките на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., Община Хасково проведе Кръгла маса и Пресконференция.По време на състоялите се на 21 и 24 ноември 2014г. прояви, в присъствието на директори на училища и детски заведения...

Върни се в началото на страницата