Публикация юли, 2011 г.

20.0.2011 г. На 12.07.2010 г. в Министерството на околната среда и водите бе подписан Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 58-131-C057/12.01.2009 г., с който се удължава срокът за изпълнение на проект “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1...

Публикация юни, 2011 г.

20.06.2011 г., Хасково През 2009 г. Община Хасково сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите за изпълнението на проектно предложение “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”. Договорът е на обща стойност 981 326 лв., в т.ч. финансиране със средства на Европейския съюз в размер на 785 061 лв. и национално съ-финансиране  - 196 265 лв.   Проектът...

Община Хасково изпълнява проект "Разширение на селищната ВиК мрежа"

Община Хасково изпълнява проект по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” – проект № 58131-57-57 “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”. Финансирането на проекта се осъществява под формата на безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът предвижда извършване на прединвестиционни проучвания, анализ...

Публикация декември, 2011 г.

Декември 2011 г., Хасково По повод изпълнението на проектно предложение “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, осъществяван по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” по процедурата с референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна...

Проектът „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” остава сред приоритетните проекти на МОСВ

В разработеният от Министерството на околната среда и водите през месец април на 2009 г., „Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за регион Хасково е предвидено изграждането на регионално депо за трите общини: Хасково, Димитровград, Минерални бани.  В депото ще се изградят: сепариращи инсталации съоръжения за компостиране, като елементи на регионалната система за управление...

Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - проучване, задания, проекти

 Община Хасково откри процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2” Обявлението и решението са публикувани в сайта...

Община Хасково с комплексен подход за разрешаване на проблема с отпадъците 06.03.2009 г.

06.03.2009г. І. Предистория Община Хасково Системата за събиране на твърди битови отпадъци в града е съвместна и разделна, а в селата на общината - съвместна. Използваните съдове за смет са контейнери тип “бобър” с обем 1,1 м³. Отпадъците се извозват със специализирана пресовъчна сметосъбирачна техника. От 2004 г. всички села от община Хасково са включени в системата за организирано сметосъбиране. Ежегодно от град...

Община Хасково очаква одобрение на две документации за обществени поръчки от МОСВ 25.03.2009 г.

Община Хасково изпрати за одобрение от Дирекция “Фондове на Европейския съюз” в Министерство на околната среда и водите документациите на две обществени поръчки с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране...

Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - консултант

Община Хасково откри процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”. Обявлението и решението са публикувани в сайта на АОП под N 00211-2009-0003. Тръжни документи могат да се закупуват до 11.05.2009 година, а срока за подаване на офертите е...

Община Хасково сключи договор за Прединвестиционно проучване, изготвяне на задания за ПУП, идейни и технически проекти

На 14.07.2009 г. Община Хасково сключи с “БТ – Инженеринг” ЕООД, София договор с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2” Основните...

Върни се в началото на страницата