КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „Социален работник“ в ДЦДМУ "Марина"

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност СОЦИАЛЕН РАБОТНИК в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина гр. Хасково...

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в ЦОП - Хасково

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 15.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ изготви списък с резултати на явилите се на интервю кандидати: След събеседване комисията реши: №...

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 13.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ се изготви списък на допуснати и недопуснати кандидати: Комисията допуска до...

ЦОП-Хасково търси да назначи ПЕДАГОГ

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА РАБОТА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО търси да назначи: ПЕДАГОГ Изисквания: - висше образование : Област на висшето образование- Педагогически науки; Професионално направление- Педагогика; Обазователно квалификационна степен- Магистър; Професионална квалификация- Специален педагог; За предимство се счита притежаването на професионална квалификация-Предучилищна и начална училищна педагогика...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността медицинска сестра на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Величка Стоянова Георгиева 91 т. 1 2. Соня Иванова Иванова 50 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „социален работник“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността социален работник на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Петранка Кирева Стойкова 88 т. 1 2. Десислава Тенчева Динкова 53 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „социален работник” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността социален работник на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...