КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в ЦОП - Хасково

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 15.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ изготви списък с резултати на явилите се на интервю кандидати: След събеседване комисията реши: №...

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 13.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ се изготви списък на допуснати и недопуснати кандидати: Комисията допуска до...

ЦОП-Хасково търси да назначи ПЕДАГОГ

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА РАБОТА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО търси да назначи: ПЕДАГОГ Изисквания: - висше образование : Област на висшето образование- Педагогически науки; Професионално направление- Педагогика; Обазователно квалификационна степен- Магистър; Професионална квалификация- Специален педагог; За предимство се счита притежаването на професионална квалификация-Предучилищна и начална училищна педагогика...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността медицинска сестра на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Величка Стоянова Георгиева 91 т. 1 2. Соня Иванова Иванова 50 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „социален работник“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността социален работник на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Петранка Кирева Стойкова 88 т. 1 2. Десислава Тенчева Динкова 53 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „социален работник” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността социален работник на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „медицинска сестра” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността медицинска сестра на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...

Свободно работно място за длъжността „социален работник“ в ДЦСХ - Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността социален работник на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: социален работник 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Дневна грижа за възрастни хора. Осъществява приемането, пребиваването и предоставянето на социални услуги на потребителите на ДЦСХ; Води установената задължителна документация за...

Свободно работно място за длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ-Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността медицинска сестра на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: медицинска сестра 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на потребителите на социалната услуга и води установената задължителна документация за този...

Обява за работа - Логопед

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО търси да назначи: ЛОГОПЕД Изисквания: - висше образование : бакалавър- Специален педагог; магистър- Логопед - нагласа за работа с уязвими групи; - трудов стаж и опит по специалността; - компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); - комуникативност; - мотивация за работа в екип. Предлагаме: - вътрешно въвеждащо обучение; - ясно регламентирани трудови правоотношения; - възможност за развитие и допълнителна квалификация; -...