Свободно работно място за длъжността „социален работник“ в ДЦСХ - Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността социален работник на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: социален работник 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Дневна грижа за възрастни хора. Осъществява приемането, пребиваването и предоставянето на социални услуги на потребителите на ДЦСХ; Води установената задължителна документация за...

Свободно работно място за длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ-Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността медицинска сестра на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: медицинска сестра 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на потребителите на социалната услуга и води установената задължителна документация за този...

Обява за работа - Логопед

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО търси да назначи: ЛОГОПЕД Изисквания: - висше образование : бакалавър- Специален педагог; магистър- Логопед - нагласа за работа с уязвими групи; - трудов стаж и опит по специалността; - компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); - комуникативност; - мотивация за работа в екип. Предлагаме: - вътрешно въвеждащо обучение; - ясно регламентирани трудови правоотношения; - възможност за развитие и допълнителна квалификация; -...

Свободно работно място за длъжността „логопед“

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИС УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността логопед на пълен работен ден Място на работа- Дневен център за деца и младежи с уврежданияМарина, гр. Хасково, ул.Славянска 52 Кратко описание на длъжността - оказва помощ на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини. Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране...

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ШОФЬОР В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО СПОРЕД ПОСТИГНАТИЯ БРОЙ ТОЧКИ НА ИНТЕРВЮТО (11 ВЪПРОСА С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 99) ...

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „шофьор” в Домашен социален патронаж – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността шофьор в Домашен социален патронаж Хасково Въз основа на Протокол от 23.10.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 102/20.10.2017 г. на Управителя на Домашен социален патронаж Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на длъжност шофьор в ДСП Хасково и...

Обява за работа - шофьор

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността шофьор Описание на дейността: Място на работа: Социална услуга в общността Домашен социален патронаж - Хасково Характер на работата: Разнос до адреси в гр. Хасково и населени места в община Хасково: отговаря за своевременната доставка на храна в домовете на лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, спазвайки установения график. Носи отговорност за количеството и качеството на...

Обява за работа - Психолог

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО Търси да назначи: Психолог Изисквания: - висше образование Психология; - нагласа за работа с уязвими групи; - трудов стаж и опит по специалността; - компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); - комуникативност; - мотивация за работа в екип. Предлагаме: - вътрешно въвеждащо обучение; - ясно регламентирани трудови правоотношения; - възможност за развитие и допълнителна квалификация; - работа в динамичен екип. Необходими...