Подбор за длъжностите "Педагог" и "Помощник възпитател" по проект "Шанс за нашите деца"

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Подбор за наемане на специалисти за длъжностите: Педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен...

Община Хасково ще изгражда два социални центъра с над 800 хиляди лева

Община Хасково ще изгради два социални центъра, договорът за финансирането вече е подписан от кмета Добри Беливанов и е на стойност 814 271 лева. Средствата са от Оперативна програма Региони в растеж. Със средствата ще бъдат изградени Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Ново преходно жилище за деца от 15 до 18- годишна възраст. Ще се разшири капацитета на...

ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА”

ПРОЕКТ ШАНС В ДОМА Проектът се изпълнява от Община Хасково, в качеството и на конкретен бенефициент, проекта е финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M90PО001-2.002 Независим живот. Период на изпълнение на проекта: 10.06.2016 г. - 10.04.2018 г. В основата на Проекта е създаване на нов Център за...

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

ПРОЕКТ ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА Проектът се изпълнява от Община Хасково, в качеството и на конкретен бенефициент, проекта е финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Период на изпълнение на проекта: 30.06.2016 г. - 31.08.2018 г. Главна цел: Превенция на социалното...