Заповед № 1346/14.09.2018г. и Заповед № 1347/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1807 и Обект № 1808.

Заповед № 1346/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1807 от Лесофонд за 2018г. - класиран на първо място - Тера Трейд ООД гр.Хасково; Заповед № 1347/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1808 от Лесофонд за 2018г. - класиран на първо място - Радиор ООД гр...

РЗИ забрани да се пие водата от седем чешми в Хасково

РЗИ издаде предписание, с което забранява употребата за питейни нужди на водата от седем чешми в Хасково заради нарушени микробиологични и химични показатели. Предписанието е с дата 30.08.2018 година. В него се казва, че е извършено изследване на проби вода от местни водоизточници традиционно използвани от населението за пиене, намиращи се на територията на гр.Хасково. Пробите показват, че водата не отговаря на...

Заповед № 1230/24.08.2018г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост

Заповед № 1230/24.08.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, т.1 и 2 от Правилника за организация и дейността на ОПОбщинско лесничейство Хасково, Решение № 578 от 15.12.2017г. на Общински съвет - Хасково, чл.3, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с чл.38, ал.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т...

Заповед № 1202/17.08.2018г. за класирането на кандидатите за изпълнител на дейностите: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина, товарене, транспорт до адрес и разтоварване за Обект № 1806

Заповед № 1202/17.08.2018г. за класирането на кандидатите за изпълнител на дейностите: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина, товарене, транспорт до адрес и разтоварване за Обект № 1806 от Лесфонд за 2018г....

СЪОБЩЕНИЕ относно конкурс за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Конкурсът за възлагане на управлението на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД ще се проведе на 22.08.2018 г. от 10:00 часа в централната сграда на Общинска администрация Хасково, пл. Общински №1, заседателна зала - втори етаж....

Съобщение за водните нива на язовирите

Във връзка с очакваните обилни валежи и с цел предотвратяване и намаляване на риска от бедствия, следствие високи води по поречията на реките и водните обекти на територията на Община Хасково, уведомяваме, наемателите и концесионерите на язовири: 1. Наемателите и концесионерите на язовири общинска собственост, да имат за стриктно и отговорно изпълнение изискванията за безопасна експлоатация и стопанисване на същите, предвид вероятността от рязка промяна на...

Детската кухня в “Орфей“ отново ще е в ДГ №15

Детска градина №15 е получила удостоверение за регистрация от ОДБХ за Разливна за млечна кухня. Майките ще могат да получават храната за децата си от сграда Ясла/ горната сграда на градината/ от 30 юли-понеделник. Тези, които имат закупени купони от ДГ №16 могат да получат храна също от ДГ №15. Работното време на кухнята е от 11 до 13 часа. Удостоверението за регистрация на Пункта за...