Община Хасково обявява конкурс за директори на две детски градини

О Б Щ И Н А Х А С К О В О 6300 гр. Хасково, пл. Общински№1, тел: 038/ 603300, факс: 038/ 664110, е- mail: kmet@haskovo.bg На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 1694 от 14.11.2018 г., на Кмета на...

Община Хасково организира Коледно-Новогодишен базар

ОБЩИНА ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.12.2018г. ДО 07.01.2019г. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 14 БРОЯ ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ, 5 БРОЯ ШАТРИ С РАЗМЕРИ 3,00/3,00 м и 10 ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ШАТРИ С РАЗМЕРИ 3,00/3,00 м ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ...

Молебен за здраве на децата с увреждания бе отслужен в Хасково

Молебен за здраве на децата с увреждания бе отслужен в Хасково Молебен за здраве на децата с увреждания беше отслужен в църквата Свети Димитър в Хасково днес. За здравето на децата, техните родители и хората, които се грижат за тях се помоли отец Серафим. На службата присъстваха деца от Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания от семеен тип, Дневния център за деца и...

КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД

КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурса за възлагане управлението на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД На първо място: д-р Матей Матеев Класирането на участниците е утвърдено с Решение №748/28.09.2018 г. на ОбС Хасково....

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, товарене...

Заповед № 1346/14.09.2018г. и Заповед № 1347/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1807 и Обект № 1808.

Заповед № 1346/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1807 от Лесофонд за 2018г. - класиран на първо място - Тера Трейд ООД гр.Хасково; Заповед № 1347/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1808 от Лесофонд за 2018г. - класиран на първо място - Радиор ООД гр...