Детската кухня в “Орфей“ отново ще е в 15 ДГ

Детска градина 15 е получила удостоверение за регистрация от ОД БАБХ за Разливна за млечна кухня. Майките ще могат да получават храната за децата си от сграда Ясла/ горната сграда на градината/ от 30 юли-понеделник. Тези, които имат закупени купони от 16 ДГ могат да получат храна също от 15 ДГ. Работното време на кухнята е от 11 до 13 часа. Удостоверението за регистрация на...

Конкурс за държавен служител за длъжността: “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, Дирекция “Администрация и ПНО”.

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1004/13.07.2018г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и...

Списък на за допуснати и недопуснати кандидати след направен подбор за длъжността: Управител на дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“

Списък на за допуснати и недопуснати кандидати след направен подбор за длъжността: Управител на дневен център за деца и младежи с увреждания Марина...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ За заемане на длъжността „финансов мениджър“ по „Съхранение, защита, популяризирането и развитие на културното наследство“ (CROSSNG THE PATHS OF HISTORYAND CUITURE)

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ За заемане на длъжността финансов мениджър по Съхранение, защита, популяризирането и развитие на културното наследство (CROSSNG THE PATHS OF HISTORYAND CUITURE ) № ред Кандидат (име, презиме, фамилия) Оценка Класиране 1. Елена Георгиева Петрова 69 1 2. Славея Лозева Митева 67 2 С Класирания на първо място ще се сключи трудов договор по Кодекса на труда. ...

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, товарене, транспортиране до...

Обява относно проведено заседание на Комисията „Ин витро и Ин виво“

На 04.06.2018 г. в сградата на Община Хасково се проведе заседание на Комисията Ин витро и Ин виво. На заседанието се разгледаха документи подадени от 23 двойки, кандидатстващи за финансиране на процедури Ин витро и Ин виво на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково. От тях, 22 заявления отговарят на всички изисквания от Правилника за...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство” („Crossing the paths of History and Culture”) /CHIC/

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по проект Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/...