Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Хасково

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и...

Детски градини

Документи за приемане на дете в детска градина и ясла Молба от родителите на детето Копие от акта за раждане на детето (не се изисква за прием в ясла) Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина Имунизационен паспорт...