Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.687 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-1769-2/28.07.2020г. е издадена Заповед №1449/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.730.687. С плана за регулация имотът да се урегулира по имотни граници и уличната регулация от...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.716.169 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Л-1219-1/04.08.2020г. е издадена Заповед №1450/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.716.169. С плана за регулация поземлен имот № 77195.716.169, кв.227 по плана...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда" в поземлен имот №77195.701.447, кв. 1020, ж.р. „Кенана“ гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Б-951-1/08.06.2020г. е издадена Заповед №1446/24.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.701.447, кв. 1020, ж.р. Кенана гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1.Подробен устройствен план...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.526, кв.1329, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Я-07-2/27.07.2020г. е издадена Заповед №1448/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.526, кв.1329, ж.р. Куба, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Десислава Вълчева Стоянова, Димо Райнов Стоянов, „Милк Тим Р“ ЕООД, „Верто 08“ ЕООД, „Макс фреш ИиС“ ООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Руска Кирева Делчева, Кирил Делчев Делчев, Павел Христов Султанов, Даниела Христова Султанова, Николина Кирилова Султанова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Георги Иванов Терзиев, Мария Ставрева Вътева, Ирена Йорданова Манолова, Райно Вълчев Стоянов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Румяна Иванова Йорданова, Симеон Йорданов Йорданов, Мария Йорданова Йорданова, „ЕМ КОМЕРС-1“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ХХІІ в кв.878 по плана на гр..Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94З-1658-2/19.05.2020г. е издадена Заповед №1424/18.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХХІІ в кв.878 по плана на гр..Хасково. С изменението на плана за регулация поземлен имот №77195.716.490...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ, ПС и ПП на ПИ №14550.95.27, м. „Тетрелика“, землище с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Петрана Панева Бибова, Красен Панев Василев и Величка Манолова Запрянова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петрана Панева Бибова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.95.9, гр. Хасково; - Красен Панев Василев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.*******№ **, вх...

Върни се в началото на страницата