Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Предприятие за производство на млечни продукти и шоурум“ в УПИ II-268, кв.11 по плана на с. Малево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-3267-1/09.02.2021г. е издадена Заповед №312/05.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Предприятие за производство на млечни продукти и шоурум в УПИ II-268, кв.11 по плана на с. Малево, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „Шипка“ №2“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-54/17.02.2021г. е издадена Заповед №298/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. Шипка №2 Проектът да се изработи в части: 1. Изменение...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ с кабелна мрежа СрН за захранването му, и реконструкция и ремонт на кабелна мрежа НН в с. Николово, общ. Хасково"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-47/12.02.2021г. е издадена Заповед №299/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ с кабелна мрежа СрН за захранването му, и реконструкция и ремонт на кабелна мрежа НН в с. Николово, общ. Хасково. Проектът да се...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-5428-2/26.01.2021г. е издадена Заповед №238/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в градоустройствените показатели за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда на един етаж“ в ПИ №77195.705.165, кв.1309, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-4499-2/04.01.2021г. е издадена Заповед №272/26.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда на един етаж в ПИ №77195.705.165, кв.1309, ж.р. Куба, гр. Хасково Проектът да се изработи в части: 1. Подробен...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. „Съединение“ №36, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-42/04.02.2021г. е издадена Заповед №294/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. Съединение №36, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в ПИ №77195.732.120 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-55/17.02.2021г. е издадена Заповед №295/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в ПИ №77195.732.120 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ „без номер“, урегулиран с граници от улична регулация между осови точки: 215, 216, 170, 169, 268 и 289 по плана на с. Конуш, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №291/04.03.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ без номер, урегулиран с граници от улична регулация между осови точки: 215, 216, 170, 169, 268 и 289 по плана на с. Конуш, общ...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6105 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на ж.р. „Орфей“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-3/22.02.2021г. е издадена Заповед №272/26.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6105 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на ж.р. Орфей, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.701.528 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-2033-1/11.01.2021г. е издадена Заповед №275/26.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.701.528 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ LIII...

Върни се в началото на страницата