Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII, кв. 416 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Начо Иванов Налбантов, Митко Райчев Латунов, Иванка Жечева Келешева, Иван Райчев Василев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Начо Иванов Налбантов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.450 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.450...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.704.665 по КК на гр. Хасково, кв.1048, ж.р. „Кенана“ и изменение на ПУР на ул. „Места“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-1240-5/03.07.2020г. е издадена Заповед №1470/28.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот №77195.704.665 по КК на гр. Хасково, кв.1048, ж.р. Кенана и изменение на плана за улична регулация на...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.16 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-2029-1/05.08.2020г. е издадена Заповед №1472/28.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.16 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково. С изменението на плана за регулация вътрешната...

Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 00326.201.955, по КК на с. Александрово, община Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53В-565-2/12.08.2020г. е издаденo Решение №166/28.08.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот № 00326.201.955, по КК на с...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Пристройка към еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в поземлен имот №77195.519.185, УПИ ІХ, кв.16 /кв. Болярово/ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-3509-3/17.07.2020г. е издадена Заповед №1471/28.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Пристройка към еднофамилна жилищна сграда на два етажа в поземлен имот №77195.519.185, УПИ ІХ, кв.16 /кв. Болярово/ по плана на гр. Хасково...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.182, кв.1310, ж.р. „Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-4487-2/09.07.2020г. е издадена Заповед №1483/31.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.182, кв.1310, ж.р. Куба, гр.Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на...

Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №00326.54.14, м. „Старата кория“, землище с. Александрово

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53В-565-1/12.08.2020г. е издаденo Решение №165/28.08.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот № 00326.54.14, м. Старата кория...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-план на УПИ ІI -394, кв.73 по плана на с. Николово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-2644-1/17.08.2020г. е издадена Заповед №1473/28.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план на УПИ ІI -394, кв.73 по плана на с. Николово, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация вътрешната регулационна граница на УПИ ІI...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.526, кв.1329, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Я-07-2/27.07.2020г. е издадена Заповед №1448/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.526, кв.1329, ж.р. Куба, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда" в поземлен имот №77195.701.447, кв. 1020, ж.р. „Кенана“ гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Б-951-1/08.06.2020г. е издадена Заповед №1446/24.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.701.447, кв. 1020, ж.р. Кенана гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1.Подробен устройствен план...

Върни се в началото на страницата