Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Фахрие Реджеб Мюмюн, Анета Мартинова Йени, Нурай Мехмед Наим, Неврие Мехмед Мутлу

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мустафа Халим Ахмед, Раим Халим Ахмед, Анифе Халим Ахмед, Орлин Сергеев Орлинов, Емил Асенов Асенов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Юзеир Мюмюнали Калбурджи

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ XXII, кв. 64a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Константин Иванов Радичев, Сашо Иванов Радичев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Иванов Радичев с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул. ********* № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62, гр. Хасково; - Сашо...

Съобщение за изработен проект за ПУП -ПП за газоснабдяване на ПИ №77195.451.46 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 10 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен Проект за подробен устройствен план парцеларен план за газоснабдяване на ПИ №77195.451.46 по КК нагр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции на ул. Михаил...

Съобщение за изработен проект за РУП на УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Константин Иванов Радичев, Сашо Иванов Радичев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Иванов Радичев с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул. ********* № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62,гр. Хасково; - Сашо...

Съобщение за изработен проект за РУП на УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стойно Начев Стойнов, Васил Георгиев Василев, Николай Несторов Ванчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стойно Начев Стойнов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ***** № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.97, гр. Хасково; - Васил Георгиев Василев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПП за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163, м. „Карамашатлък“, землище на с. Големанци, община Хасково

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение №298/26.02.2021г. Общински съвет Хасково одобрява проект за Подробен устройствен план парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163, м. Карамашатлък, землище на с. Големанци, община Хасково. Разположението на проектното трасе и сервитутните ивици са съгласно графичната част на проекта. Съгласно чл...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ с кабелна мрежа СрН за захранването му, и реконструкция и ремонт на кабелна мрежа НН в с. Николово, общ. Хасково"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-47/12.02.2021г. е издадена Заповед №299/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ с кабелна мрежа СрН за захранването му, и реконструкция и ремонт на кабелна мрежа НН в с. Николово, общ. Хасково. Проектът да се...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „Шипка“ №2“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-54/17.02.2021г. е издадена Заповед №298/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. Шипка №2 Проектът да се изработи в части: 1. Изменение...

Върни се в началото на страницата