Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Димитров Маразов, Василка Христова Александрова, Лозко Димчев Делчев, Мария Кръстева Иванова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за одобрен проект заПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стефка Добрева Колева, Господинка Андреева Георгиева, Станка Станчева Иванова, Славея Андреева Иванова, Иван Андреев Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за одобрен проект заПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Цветанка Троянова Дишева, Мария Савова Дишева, Владимир Славов Дишев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Николай Димитров Кузев, Спас Красимиров Узунов, Василка Вълчева Спасова, Кирил Бойчев Бахчеджиев, Талю Стайков Талев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХIII и УПИ ХIV в кв. 797 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-214-1/26.02.2021г. е издадена Заповед №458/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХIII и УПИ ХIV в кв. 797 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.750.77, кв. 1202,  ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Здравко Дойчинов Колев

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Здравко Дойчинов Колев - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ***** ************ № *, ет. *, ап. *, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77195.750.78 и 77195.750.79; - че със Заповед №168/08.02...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ XXII, кв. 64a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Константин Иванов Радичев, Сашо Иванов Радичев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Иванов Радичев с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул. ********* № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62, гр. Хасково; - Сашо...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ II (77195.740.237 и 77195.740.238), кв. 130 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Красимир Янков Серафимов, Антония Пеева Христова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Диана Стоянова Георгиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******** № ***, вх. Б, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.740.237 и сградите намиращи се в него; - Петър...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ II (77195.740.237 и 77195.740.238), кв. 130 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Диана Стоянова Георгиева, Петър Стоянов Георгиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Диана Стоянова Георгиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******** № ***, вх. Б, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.740.237 и сградите намиращи се в него; - Петър...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мустафа Халим Ахмед, Раим Халим Ахмед, Анифе Халим Ахмед, Орлин Сергеев Орлинов, Емил Асенов Асенов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

Върни се в началото на страницата