Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.112.207 и №77195.112.208 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-7289-2/30.09.2020г. е издадена Заповед №472/24.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлени имоти №77195.112.207 и №77195.112.208 по КК на гр. Хасково. С плана за застрояване да се предвиди свободно...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №68692.11.26, м. „Къра“, бивш стопански двор на ТКЗС, с. Стамболийски, общ.  Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-542-1/21.01.2021г. е издадена Заповед №471/24.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №68692.11.26, м. Къра, бивш стопански двор на ТКЗС, с. Стамболийски, общ. Хасково. С плана за застрояване за имот №68692...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.58 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-3675-1/09.03.2021г. е издадена Заповед №473/24.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.705.58 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ, ПП и ПС на ПИ №77195.182.11, м. „Къс чешма“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Златко Делчев Латев, Иван Георгиев Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златко Делчев Латев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ********** № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.182.6, гр. Хасково; - Иван Георгиев Иванов - с последен известен административен адрес: гр...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.703.137 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-946-1/05.02.2021г. е издадена Заповед №456/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация на ПИ №77195.703.137 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. Кенана. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Христо Иванов Пачулов, Радка Тенева Атанасова, Ирена Григорова Велева, Назиле Халим Галиб, Али Али Галиб

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Димитров Маразов, Василка Христова Александрова, Лозко Димчев Делчев, Мария Кръстева Иванова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХIII и УПИ ХIV в кв. 797 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-214-1/26.02.2021г. е издадена Заповед №458/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХIII и УПИ ХIV в кв. 797 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Николай Димитров Кузев, Спас Красимиров Узунов, Василка Вълчева Спасова, Кирил Бойчев Бахчеджиев, Талю Стайков Талев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.73 по КК на гр. Хасково, кв.1039, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3798-3/23.02.2021г. е издадена Заповед №456/22.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.73 по КК на гр. Хасково, кв.1039, ж.р. Кенана. С настоящото разрешение се одобрява заданието...

Върни се в началото на страницата