Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-5195-1/15.10.2020г. е издадена Заповед №2009/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация северозападната регулационна линия да...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.137 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Л-439-3/15.09.2020г. е издадена Заповед №1982/03.11.2020г.-за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.746.137 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът се да се урегулира като самостоятелен УПИ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХХІІІ, кв.15 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Х-70-2/13.10.2020г. е издадена Заповед №1981/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХІІІ, кв.15 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ ХХIIІ, кв...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Склад за промишлени стоки“ в ПИ №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2753-2/05.05.2020г. е издадена Заповед №1980/03.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Склад за промишлени стоки в поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. Куба, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на на УПИ І-125, кв.52 по плана на с. Гарваново

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-1420-2/05.10.2020г. е издадена Заповед №1979/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ І-125, кв.52 по плана на с. Гарваново. С изменение на плана за регулация, УПИ І-125, кв.52 по плана...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.62, кв.1001 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-2060-1/01.10.2020г. е издадена Заповед №1977/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.62, кв.1001 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.113...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Сградно отклонение от ВЛНН за присъединяване на нов потребител в ПИ №77195.704.365 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-240/21.09.2020г. е издадена Заповед №1976/03.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Сградно отклонение от ВЛНН за присъединяване на нов потребител в ПИ №77195.704.365 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.162, кв.1214, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-3329-2/12.10.2020г. е издадена Заповед №1978/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.743.162, кв.1214, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.743...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Делчо Трифонов Танев, Мариус Трифонов Танев, Гроздан Бончев Грозев, Силвана Бончева Грозева-Ланге, Станка Петрова Станкева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мерием Карамфилов Попова, Тянка Атанасова Колева, Божидар Мариус Танев, Господин Радев Янков, Галин Радев Господинов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

Върни се в началото на страницата