Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6007 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Гергьовден“ №5-7

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-4/19.03.2021г. е издадена Заповед №615/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6007 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Гергьовден №5-7 Проектът да се изработи в части: 1...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6008 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Стара планина“ №59-63, вх .А и Б

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-5/19.03.2021г. е издадена Заповед №614/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6008 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Стара планина №59-63, вх .А и Б Проектът да...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и ПР на ПИ №77195.31.53 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №583/087.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.31.53 по КК на гр. Хасково. С проекта за регулация имот №77195.31.53 да се урегулира като самостоятелен УПИ І...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР , т.е. ПУР между кв.786 и кв.231, от о.т. 3244 до о.т. 3243 по плана на гр. Хасково и ПР на УПИ І, кв.786 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №553/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация, т.е. план за улична регулация между кв.786 и кв.231, от о.т. 3244 до о.т. 3243 по плана на гр. Хасково...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.389 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-2156-1/12.01.2021г. е издадена Заповед №548/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.389 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I67, кв. 3, с. Стойково, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Мария Атанасова Ленкова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Атанасова Ленкова с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Стойково, като собственик на УПИ I67, кв. 3, с. Стойково, общ. Хасково; че със Заповед №336/12.03.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗна гр. Хасково с допълването му с ПС за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково в участъка между ул. „Родопи“ и ул. „Добруджа“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53С-242-5/15.03.2021г. е издадена Заповед №536/01.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково в участъка между ул...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРза УПИ V360, кв.41 по плана на с. Малево,  общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-4458-2/23.03.2021г. е издадена Заповед №547/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ V360, кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация за УПИ V360, кв...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Изместване на 4 бр. електрически табла към ВЛ КЛ 1 на ул. „Македония“ 117, гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-4457-2/22.03.2021г. е издадена Заповед №554/06.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изместване на 4 бр. електрически табла към ВЛ КЛ 1 на ул. Македония 117, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.112.192, м. „Кекличево стопанство“ по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-216-1/25.02.2021г. е издадена Заповед №526/30.03.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ №77195.112.192, м. Кекличево стопанство по КК на гр. Хасково. С плана за застрояване за ПИ №77195.112.192, м. Кекличево...

Върни се в началото на страницата