Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.703.9, кв.1039 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-2375-1/05.10.2020г. е издадена Заповед №2050/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот №77195.703.9, кв.1039 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.703.9...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.720.245, кв. 486, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Златко Делчев Латев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златко Делчев Латев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.720.249; че със Заповед №1818/13.10.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №38399.52.10 по КК на с. Конуш

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3372-1/27.10.2020г. е издадена Заповед №2052/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот №38399.52.10 по КК на с. Конуш. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване за селскостопанска...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-3437-2/31.08.2020г. е издадена Заповед №2040/17.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Жилищна сграда в поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І в кв.18 ИИЗ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-1211-21/20.07.2020г. е издадена Заповед №2008/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І в кв.18 ИИЗ по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се изразява...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ с цел разширяване на съществуващата площадка на ПИ №77195.424.148 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53С-446-1/26.10.2020г. е издадена Заповед №2020/10.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план плана за застрояване с цел разширяване на съществуващата площадка на ПИ №77195.424.148 върху нова площ на ПИ №77195.424.167, като за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-5195-1/15.10.2020г. е издадена Заповед №2009/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация северозападната регулационна линия да...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Фотоволтаична електрическа централа до 1MW“ в УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-525-3/16.09.2020г. е издадена Заповед №2006/06.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Фотоволтаична електрическа централа до 1MW в УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.106, кв.1002, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6828-1/05.10.2020г. е издадена Заповед №2007/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.106, кв.1002, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация имота да се урегулира...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І „за обединено детско заведение“, кв.38 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-726-1/02.09.2020г. е издадена Заповед №2024/10.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І за обединено детско заведение, кв.38 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация...

Върни се в началото на страницата