Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2381-2/25.02.2021г. е издадена Заповед №609/13.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. Кенана. С плана...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на ПИ 68692.258.3, землище на с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Севда Ивова Илиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Севда Ивова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *********** **** № **, ет. *, като собственик на сграда с идентификатор 68692.37.576.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 68692.37.576; че...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6010 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ №3

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-12/19.03.2021г. е издадена Заповед №613/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6010 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №3 Проектът да се изработи в...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6203 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, поземлен имот №77195.750.65

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-14/19.03.2021г. е издадена Заповед №616/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6203 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, поземлен имот №77195.750.65 Проектът да се изработи в...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6138 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Тракия“ №70

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-7/19.03.2021г. е издадена Заповед №620/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6138 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Тракия №70 Проектът да се изработи в части: 1...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6185 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний“ №16

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-6/19.03.2021г. е издадена Заповед №617/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6185 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Епископ Софроний №16 Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6121 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, блок №21

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-8/19.03.2021г. е издадена Заповед №619/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6121 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ж.к. Орфей, блок №21 Проектът да се изработи...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПУР в участъка й засягащ УПИ ХV246, в кв.14 по плана на с. Малево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-2833-3/29.03.2021г. е издадена Заповед №610/14.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за улична регулация, в участъка й засягащ УПИ ХV246, в кв.14 по плана на с. Малево, общ. Хасково. С изменението на плана за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6007 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Гергьовден“ №5-7

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-4/19.03.2021г. е издадена Заповед №615/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6007 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Гергьовден №5-7 Проектът да се изработи в части: 1...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6008 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Стара планина“ №59-63, вх .А и Б

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-5/19.03.2021г. е издадена Заповед №614/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6008 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Стара планина №59-63, вх .А и Б Проектът да...

Върни се в началото на страницата