Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „Жилищна сграда с гаражи“, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Заинтересовано лице: ЕТ"Емил Боев"

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че е по вх №94Г-10-1/16.09.2016г. е издадена виза за проектиране на обект: Жилищна сграда с гаражи, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Във връзка с чл.131 от ЗУТ, Вие сте заинтересовано лице като собственик на самостоятелен обект с...

Съобщение за издадена виза за проектиране в поземлен имот №77195.709.39, кв.9 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Анка Стефанова Младенова, Валентина Димова Тодорова, Татяна Димова Тодорова, Али Мехмед Халил , Щерю Илиев Щерев.

На основание чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: - Анка Стефанова Младенова с последен известен административен адрес: ж.к.Орфей бл.42, вх.Б, ет.4, ап.40; - Валентина Димова Тодорова с последен известен административен адрес: бул.Васил Левски бл.38, вх.А, ет.6, ап.42; - Татяна Димова Тодорова с последен известен административен адрес: ж.к...

Обявление за одобрен проект за ПУП – план за изменение на работен устройствен план на УПИ VI, кв. 206А по плана на гр. Хасково.. Заинтересовано лице: Васил Тенчев Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: Васил Тенчев Иванов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Стара планина № 67, вх. А, ет. 8, ап. 48, че със Заповед № 1520/08.11.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за изменение на работен устройствен план...

Обявление за одобрен проект за ПУП - ПР на УПИ № I-30, кв.18, с.Стамболийски, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Милен Манолов Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Манолов Димов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей № 38, вх.А, ет.5, ап.51, че със Заповед № 1506/04.11.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за релулация на...

Съобщение за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Доизграждане на канализационната мрежа в квартал "Болярово", в обхват южно от ул. „Болярска“, гр. Хасково"

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка с инициатива на Община Хасковоза доизграждане канализационната мрежа в кв.Болярово, гр.Хасково служебно е издадена заповед №1655/06.12.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за съответния обект. С проекта се предвижда доизграждане на канализационната мрежа на...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -измемение на ПР за УПИ VIII в кв.1056 по плана на гр.Хасково и изработване на ПЗ за поземлен имот №77195.704.310 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94Г-1587-2/09.11.2016г. е издадена заповед №1656/06.12.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП изменение на плана за регулация за УПИ VIII в кв.1056 по плана на гр.Хасково и изработване на план за застрояване за поземлен имот №77195...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ при условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ на кв.645, кв.771, кв.772 и кв.780 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадено Решение №327 от Протокол №15/25.11.2016г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план при условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ на кв.645, кв.771, кв.772 и...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за на част от имот №000471, землище на с.Тракиец, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Т-492-1/05.02.2016г. и вх.№53Т-492-2/15.04.2016г. е издадено Решение №321 от Протокол №15/25.11.2016г. на Общински съвет Хасково за: даване на предварително съгласие за площадка и промяна предназначението на част от имот №000471, землище на с...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и парцеларен план за поземлен имот №77195.702.514 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94П-1229-4/13.10.2016г. е издадено решение №322/25.11.2016г на Общински съвет-Хасково за разрешаване изработването на ПУП план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.702.514 в ж.р. Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване за...

Обявление за ПУП - изменение на ПЗ и ПР и ПУР на поземлени имоти № 77195.729.611 и № 77195.729.612, кв. 804, ж.р. „Изгрев, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Сердие Вели Хасан, Боян Георгиев Вълков, Диана Наумова Цветкова.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Сердие Вели Хасан - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Червена стена № 13, вх. А, ап.15, - Боян Георгиев Вълков с постоянен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Юг № 8, - Диана Наумова Цветкова с постоянен известен административен адрес:с. Чеганци...

Върни се в началото на страницата