Обявление на разрешение за строеж в ПИ 77195.741.315 по КК на гр.Хасково, УПИ VІ, кв.136, ул. “Ахрида“ № 9, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 22/18.01.2017 г. на ЙОРДАН КАМЕНОВ МУЧИКОВ, за строеж: Преустройство на бистро в магазин за хранителни стоки находящ се в ПИ 77195.741.315 по КК на гр.Хасково...

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ V (ПИ №77195.729.73 ) и УПИ VI (ПИ № 77195.729.76), кв. 71, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тинка Христова Янкова, Камен Марашев Янков, Янко Митев Янков .

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тинка Христова Янкова - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка № 33; - Камен Марашев Янков - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка № 33; - Янко Митев Янков - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка...

Обявление за одобрен проект за ПУП–ПР и ПЗ за ПИ № 77195.746.288, кв. 1117, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Джемахтин Вели Якуб, Красимир Стоянов Узунов, Съботин Велев Якимов, Румяна Василева Бесарабска - Бакова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Джемахтин Вели Якуб с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 45; - Красимир Стоянов Узунов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей № 34, вх.В, ап.65; - Съботин Велев Якимов с последен известен административен адрес: гр...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.706.91, кв.1320, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-53-2/25.11.2016г. е издадена Заповед №1766/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.91, кв.1320, ж.р.Куба, гр.Хасково. С плана за регулация за имота ще...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №77195.737.415, м.“Казан топра“, гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-1348-2/12.09.2016г. е издадена Заповед №1764/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.737.415, м.Казан топра, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане на...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №77195.112.197, м.“Кекличево стопанство“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-933-5/16.11.2016г. е издадена Заповед №1763/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.112.197, м.Кекличево стопанство, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане на...

Обявление на ПУП – план за изменение на ПЗ на УПИ X и УПИ XI, кв. 428 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Любомир Иванов Митев, Златка Иванова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Любомир Иванов Митев с последен известен административен адрес: ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково; - Златка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес: ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково, че е изработен проект за подробен устройствен план план за изменение на плана за...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №130001, бивш стопански двор на с.Елена, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94П-2085-1/04.05.2016г. е издадена Заповед №1767/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №130001, бивш стопански двор на с.Елена, общ.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане...

Съобщение за издадена виза за проектиране в поземлен имот №77195.709.39, кв.9 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Маринов Христов, Тодор Борисов Таков , Желязка Рашева Делчева, Петър Димитров Делчев, Здравко Боянов Пашанков.

На основание чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: - Анка Стефанова Младенова с последен известен административен адрес: ж.к.Орфей бл.42, вх.Б, ет.4, ап.40; - Валентина Димова Тодорова с последен известен административен адрес: бул.Васил Левски бл.38, вх.А, ет.6, ап.42; - Татяна Димова Тодорова с последен известен административен адрес: ж.к...

Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „Жилищна сграда с гаражи“, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Заинтересовано лице: Делчо Емилов Делчев

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че е по вх №94Г-10-1/16.09.2016г. е издадена виза за проектиране на обект: Жилищна сграда с гаражи, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Във връзка с чл.131 от ЗУТ, Вие сте заинтересовано лице като собственик на самостоятелен обект с...

Върни се в началото на страницата