Обявление на разрешение за строеж в ПИ №77195.726.61, с.Узунджово, УПИ VІ, кв.38

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 224/28.10.2016 г., на Плътна ограда, с.Узунджово, УПИ VІ, кв.38, на ИВАНКА АНГЕЛОВА ГЬОБЕКЛИЕВА; РОЗАЛИНА ПЕТРОВА ГЬОБЕКЛИЕВА; АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ГЬОБЕКЛИЕВА. Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде...

Съобщение за издаване на виза за проектиране на обект: „жилищна сграда с гаражи“, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Заинтересовано лице: Делчо Емилов Делчев.

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че е по вх №94Г-10-1/16.09.2016г. е издадена виза за проектиране на обект: жилищна сграда с гаражи, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Във връзка с чл.131 от ЗУТ, Вие сте заинтересовано лице като собственик на самостоятелен обект с...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.113.73 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94Г-2114-2/25.10.2016г. е издадена Заповед №1588/21.11.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП план за застрояване за поземлен имот №77195.113.73 в ж.р. Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота се предвижда свободно ниско жилищно...

Съобщение за издаване на виза за проектиране на обект: „жилищна сграда с гаражи“, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Заинтересовано лице: EТ „Емил Боев“.

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че е по вх №94Г-10-1/16.09.2016г. е издадена виза за проектиране на обект: жилищна сграда с гаражи, находящ се в УПИ III, кв.536, гр.Хасково. Във връзка с чл.131 от ЗУТ, Вие сте заинтересовано лице като собственик на самостоятелен обект с...

Обявление за ПУП - изменение на ПЗ на УПИ II, кв. 127, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Радка Георгиева Димитрова.

Община Хасково на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - РАДКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - с последен известен административен адрес: гр. Варна, ул. Владислав Варненчик № 1. - че със Заповед № 1385/18.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за застрояване на УПИ II, кв. 127, по...

Обявление за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот  № 77195.729.353, кв. 800, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Марин Костов Маринов, Невзе Кадир Халибрям, Джемиле Мюмюн Кадир

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Марин Костов Маринова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Стара планина № 55, вх. А, ет. 1, ап. 4, - Невзе Кадир Халибрям с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Панагюрище № 24, - Джемиле Мюмюн Кадир с последен известен административен адрес:...

Обявление за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот  № 77195.729.353, кв. 800, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ремзи Садула Юмер, Славея Делчева Борисова, Тодорка Янакиева Кусева, Вълчо Недялков Галагучев

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Марин Костов Маринов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Стара планина № 55, вх. А, ет. 1, ап. 4, - Невзе Кадир Халибрям с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Панагюрище № 24, - Джемиле Мюмюн Кадир с последен известен административен адрес:...

Обявление за проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№35, кв.13, с.Големанци. Заинтересовани лица: Марин Борисов Ангелов.

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Марин Борисов Ангелов - с последен известен административен адрес: с.Големанци. че със Заповед № 1512/07.11.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№35, кв.13, с.Големанци, общ. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и ПР за поземлен имот №77195.424.104, УПИ I, кв.1 СИЗ, гр.Хасково

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх.№ 53Т-554-1/14.11.2016г. е издадена Заповед №1581/18.11.2016г на Кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП изменение на плана за регулация и изготвяне на план за застрояване за поземлен имот №77195.424.104, УПИ I, кв.1 СИЗ, гр.Хасково. С...

Обявление за проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот №77195.705.387, ж.р. "Куба". Заинтересовани лица: Йорданка Димова Чакърова.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йорданка Димова Чакърова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 113, вх. А, ет. 5, ап.25, че със Заповед № 1408/20.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план изменение на...

Върни се в началото на страницата