Обявление за одобрен проект за ПУП - ПР на УПИ № I-30, кв.18, с.Стамболийски, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Милен Манолов Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Манолов Димов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей № 38, вх.А, ет.5, ап.51, че със Заповед № 1506/04.11.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за релулация на...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -измемение на ПР за УПИ VIII в кв.1056 по плана на гр.Хасково и изработване на ПЗ за поземлен имот №77195.704.310 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94Г-1587-2/09.11.2016г. е издадена заповед №1656/06.12.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП изменение на плана за регулация за УПИ VIII в кв.1056 по плана на гр.Хасково и изработване на план за застрояване за поземлен имот №77195...

Съобщение за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Доизграждане на канализационната мрежа в квартал "Болярово", в обхват южно от ул. „Болярска“, гр. Хасково"

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка с инициатива на Община Хасковоза доизграждане канализационната мрежа в кв.Болярово, гр.Хасково служебно е издадена заповед №1655/06.12.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за съответния обект. С проекта се предвижда доизграждане на канализационната мрежа на...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ при условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ на кв.645, кв.771, кв.772 и кв.780 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадено Решение №327 от Протокол №15/25.11.2016г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план при условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ на кв.645, кв.771, кв.772 и...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за на част от имот №000471, землище на с.Тракиец, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Т-492-1/05.02.2016г. и вх.№53Т-492-2/15.04.2016г. е издадено Решение №321 от Протокол №15/25.11.2016г. на Общински съвет Хасково за: даване на предварително съгласие за площадка и промяна предназначението на част от имот №000471, землище на с...

Обявление за ПУП - изменение на ПЗ и ПР и ПУР на поземлени имоти № 77195.729.611 и № 77195.729.612, кв. 804, ж.р. „Изгрев, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Сердие Вели Хасан, Боян Георгиев Вълков, Диана Наумова Цветкова.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Сердие Вели Хасан - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Червена стена № 13, вх. А, ап.15, - Боян Георгиев Вълков с постоянен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Юг № 8, - Диана Наумова Цветкова с постоянен известен административен адрес:с. Чеганци...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и парцеларен план за поземлен имот №77195.702.514 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94П-1229-4/13.10.2016г. е издадено решение №322/25.11.2016г на Общински съвет-Хасково за разрешаване изработването на ПУП план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.702.514 в ж.р. Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване за...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПР за за поземлени имоти №77 и №78 по плана на с.Гарваново, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-15-4#1/27.10.2016г. е издадена Заповед №1623/28.11.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация за поземлени имоти №77 и №78 по плана на с.Гарваново, общ.Хасково. С плана за регулация двата имота ще...

Обявление за ПУП - изменение на ПР на УПИ  I, УПИ II и УПИ X, кв.22, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Персиг Нихогос Чилингиров, Стефан Петков Джунджулов, Дорка Иванова Тенчева, Петко Вълчев Георгиев.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елена Стойчева Григорова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. България № 37, ет.4, ап.21, - Красимира Иванова Пончева - домоуправител - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 88-96, вх. Б, - Димитър Атанасов Велчев -...

Обявление за ПУП - изменение на ПР на УПИ  I, УПИ II и УПИ X, кв.22, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Стойчева Григорова, Красимира Иванова Пончева, Димитър Атанасов Велчев, Иванка Митева Иванова, Димитър Кирчев Димитров.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елена Стойчева Григорова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. България № 37, ет.4, ап.21, - Красимира Иванова Пончева - домоуправител - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 88-96, вх. Б, - Димитър Атанасов Велчев -...

Върни се в началото на страницата