Съобщение за изработването на ПУП -ПР за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовано лице: Панка Милинова Топузова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Панка Милинова Топузова с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул.Христо Смирненски№2, вх.Б, ет.8, ап.24; че е изработен проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Проектът...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР за поземлени имоти с пл.№77 и пл.№78 по плана на с. Гарваново, община Хасково. Заинтересовани лица: Гавраил Атанасов Бойчев, Господин Атанасов Гавраилов, Череша Гавраилов Карачанова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Донка Петрова Петкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Цар Самуил№2, вх.А, ет.1, ап.2; - Йорданка Христова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хайдут Велко № 6А; - Василка Русева Стефанова с последен известен административен адрес: общ...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР за поземлени имоти с пл.№77 и пл.№78 по плана на с. Гарваново, община Хасково. Заинтересовани лица: Донка Петрова Петкова, Йорданка Христова Илиева, Василка Русева Стефанова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Донка Петрова Петкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Цар Самуил№2, вх.А, ет.1, ап.2; - Йорданка Христова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хайдут Велко № 6А; - Василка Русева Стефанова с последен известен административен адрес: общ...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 по плана на ИИЗ, гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Г-206-1#4/12.01.2017г. е издадена Заповед №251/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 по плана на ИИЗ, гр.Хасково. С плана...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на кв.506 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-2590-5/19.08.2016г. е издадена Заповед №247/28.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на кв.506 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация и застрояване за: ПИ 77195...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.746.574, кв.1109, ж.р.“Каменец“, гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Д-3728-1/26.01.2017г. е издадена Заповед №245/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.746.574, кв.1109, ж.р...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в поземлен имот №77195.713.127, обособен в УПИ VII, кв.21 по плана на гр.Хасково. Заинтересовано лице: Виолета Илиева Попова

Днес 14.03.2017г., на основание чл. 131 от Закон за устройство на територията Община Хасково, ОБЯВЯВА, че по вх.№94В-2376-2/05.10.2016г. на основание чл. 140, ал. 3, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗУТ е издадена виза за проектиране от главен архитект на община Хасково за обект: Лятна кухня и постройка за отоплителни материали, находящ се в поземлен имот №77195.713.127...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII, кв.471 по плана на гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-660-1/10.02.2017г. е издадена Заповед №246/28.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VII, кв.471 по плана на гр.Хасково. Изменението на плана за регулация на УПИ VII...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв.444 по плана на гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-2891-1/13.01.2017г. е издадена Заповед №237/27.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II, кв.444 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация за УПИ...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.704.588, кв.1053, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94K-2494-1/31.01.2017г. е издадена Заповед №244/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.704.588, кв.1053, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за имота ще се предвиди свободно ниско...

Върни се в началото на страницата