Съобщение за изработването на ПУП -ПР и ПЗ за ПИ №77195.730.224, ж.р.“Изгрев“, кв. 823 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Яни Желязков Янев, Дияна Желязкова Кандева, Георги Петров Кръстев, Петър Николов Гогов, Христо Николов Гогов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Яни Желязков Янев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Отец Паисий№18; - Дияна Желязкова Кандева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Младост 1№35, вх.1, ет.5, ап.23; - Георги Петров Кръстев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Съединение№32, вх...

Съобщение за издадена заповед за допълване на  разрешение  за  строеж № 338/28.08.2008 г. на „МИСТЪР МЮЗИК” ЕООД

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена заповед № 47/27.02.2017 г., за допълване на разрешение за строеж № 338/28.08.2008 г. на МИСТЪР МЮЗИК ЕООД, за строеж: Многофамилна жилищна сграда, с местонахождение: ПИ 77195.737.403 по КК...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-36/22.02.2017г. е издадена Заповед №332/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-37/22.02.2017г. е издадена Заповед №334/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове: Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-38/22.02.2017г. е издадена Заповед №333/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец: Проектът да...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.709.137, кв. 634 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мертунч Махмуд Мустафа, Сабри Хакир Рамадан

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мертунч Махмуд Мустафа с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Изток№6, вх.Б, ет.7, ап.41; - Сабри Хакир Рамадан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к..Орфей№40, вх.Б, ет.8, ап.48; че е изработен проект за подробен устройствен план...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот пл. № 24, кв. 4, с. Козлец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Миладин Андонов Андонов

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Миладин Андонов Андонов - с последен известен административен адрес: общ. Казанлък, с.Бузовград, ул.Заря5. че със Заповед № 187/10.02.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 24, кв. 4, с. Козлец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се...

Съобщение за изработването на ПУП -изменение на плана за регулация на УПИ ХIII192 и УПИ ХI191, кв.38 по плана на с. Въгларово,  община Хасково. Заинтересовано лице: Гинка Стоилова Канева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гинка Стоилова Канева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Изток№16, вх.А, ет.1, ап.3; че е изработен проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХIII192 и УПИ ХI191, кв.38 по плана на с. Въгларово, община...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-2216-1/20.01.2017г. е издадено Решение №394 от Протокол №18/24.02.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот с пл. №322, кв. 50, с. Тракиец, Община Хасково. Заинтересовани лица: Сергей Георгиев Димитров, Себахтин Юсеин Мустафа

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Сергей Георгиев Димитров - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково. - Себахтин Юсеин Мустафа - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково. че е издадена Заповед № №155/06.02.2017г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №322, кв...

Върни се в началото на страницата