Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР за поземлен имот № 77195.718.152,  кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Фикрет Исмет Юсеин, Фетие Сали Юсеин, Билял Исмет Юсеин, Реджеб Ариф Реджеб

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фикрет Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Фетие Сали Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Билял Исмет Юсеин с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Захари Стоянов №...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП -ПР и ПЗ за поземлен имот идентификатор №77195.708.256, кв.907, ж.р.“Орфей“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Д-64-2/31.03.2017г. е издадена Заповед №452/21.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.708.256, кв.907, ж.р.Орфей, гр.Хасково. С плана за регулация...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за обект „Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.703.375, кв.1068, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 М-346-2/23.03.2017г. е издадена Заповед №440/20.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Жилищна сграда в поземлен имот №77195.703.375, кв.1068, ж.р.Кенана, гр.Хасково. Проектът да се изработи...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.729.446, кв.806, ж.р.“Изгрев“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Н-2193-2/22.03.2017г. е издадена Заповед №451/21.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Жилищна сграда в поземлен имот №77195.729.446, кв.806, ж.р.Изгрев, гр.Хасково. Проектът да се изработи...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.704.413, кв.1047, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 E-695-1/09.03.2017г. е издадена Заповед №449/21.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.704.413, кв.1047, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване да се...

Съобщение за изработването на ПУП - изменение на план регулация на кв. 258, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за подробен устройствен план изменение на план регулация на кв. 258, гр. Хасково. Проекта обхваща ул. Оборище, ул. Цар Страшимир,ул. Клокотница, ул. Банска и бул. България. Изменението на плана за регулация се състои в проектиране на улична регулация в частта, за която няма такава в...

Съобщение за издадена заповед за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково. Заинтересовано лице: Петя Маринова Стоименова

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Петя Маринова Стоименова - с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. Банишора, бл.16 А, вх.А, ап.48; че e издадена Заповед №1721/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково. Заповедта и проектът...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - изменение на ПЗ на УПИ X и УПИ XI, кв. 428 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Расим Осман Бекир, Любомир Иванов Митев, Златка Иванова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Расим Осман Бекир с последен известен административен адрес:мах. Бодровци № 16, с. Минзухар, общ.Черноочене; - Любомир Иванов Митев с последен известен административен адрес:ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково; - Златка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес:ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 56/01.03.2017 г., за строеж „Търговски обект № 4“ /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/“, находящ се в ПИ 77195.710.61 по КК на гр.Хасково, УПИ ІХ, кв.642, ж.р.Орфей, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 56/01.03.2017 г. на ЮРИЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ, за строеж: Търговски обект № 4 /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/ находящ се в ПИ 77195.710...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.“Балакли“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 В-438-1/15.03.2017г. е издадена Заповед №352/27.03.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.Балакли. С...

Върни се в началото на страницата