Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ ХV, кв.1037, ж.р.“Кенана“ по плана на гр. Хасково.Заинтересовани лица: Гюлбие Касим Билял, Рамиз Фариз Билял, Рамиз Фариз Билял

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Хабил Масар Хабил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№56; - Нури Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Бадема№28, вх.Б, ет.3, ап.22; - Салиха Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ ХV, кв.1037, ж.р.“Кенана“ по плана на гр. Хасково.Заинтересовани лица: Хабил Масар Хабил, Нури Масар Халил, Салиха Масар Халил, Рамадан Масар Хабил.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Хабил Масар Хабил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№56; - Нури Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Бадема№28, вх.Б, ет.3, ап.22; - Салиха Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР, ПЗ и план – схема за водоснабдяване за поземлен имот №77195.743.283, кв. 1217, ж. р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Цветан Димитров Ангелов, Севда Нури Муртазали

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Цветан Димитров Ангелов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей № 31, вх.А, ет.6, ап.62; - Севда Нури Муртазали - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Илинден № 56, вх.Б, ет.4, ап.60; че...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.706.44, ж.р. „Куба I“ , кв. 1314 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Павлова Тодорова, Диляна Тодорова Кунцман

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елена Павлова Тодорова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.Г.С.Раковски№21, ет.7, ап.28; - Диляна Тодорова Кунцман с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Г.С.Раковски№21, ет.7, ап.28. че е изработен проект за подробен устройствен план план...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на  УПИ I „за жилищни нужди“, кв. 19 по плана на р. Хасково.. Заинтересовани лица: Румен Неделчев Райчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румен Неделчев Райчев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 15, ет.10, ап.59; че със Заповед № 1675/09.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот за поземлен имот №77195.744.114, кв.1196, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.. Заинтересовани лица: Стефка Георгиева Радичева, Боряна Петрова Бончева - Димитрова, Ержан Али Мустафа

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Юмюгюл Яшар Али - с последен известен административен адрес: обл. Кърджали , с. Черна нива № 36; - Хафизе Мурад Кадир - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Пещера № 32; - Валентин Георгиев Радичев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот за поземлен имот №77195.744.114, кв.1196, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.. Заинтересовани лица: Юмюгюл Яшар Али, Хафизе Мурад Кадир, Валентин Георгиев Радичев, Таня Господинова Радичева

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Юмюгюл Яшар Али - с последен известен административен адрес: обл. Кърджали , с. Черна нива № 36; - Хафизе Мурад Кадир - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Пещера № 32; - Валентин Георгиев Радичев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПЗ за поземлен имот №110017, м. „Белене“, землището на с.Орлово, Община Хасково.. Заинтересовани лица: „Теленор България (Космо България Мобайл)“ ЕАД, Симеон Николов Трайков, Евтим Симеонов Трайков

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Теленор България (Космо България Мобайл) ЕАД - с последен известен административен адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 131, ет. 7, офис 724; - Симеон Николов Трайков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№2, вх.Б, ет.2, ап.15; - Евтим...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР за поземлен имот № 77195.718.152,  кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Емине Исмаил Хрюстем, Петър Райчев Стойчев, Румяна Георгиева Стоименова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фикрет Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Фетие Сали Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Билял Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР за поземлен имот № 77195.718.152,  кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Фикрет Исмет Юсеин, Фетие Сали Юсеин, Билял Исмет Юсеин, Реджеб Ариф Реджеб

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фикрет Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Фетие Сали Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Билял Исмет Юсеин с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Захари Стоянов №...

Върни се в началото на страницата