Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.701.343 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-1833-1/20.02.2020г. е издадена Заповед №274/26.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.701.343 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ XXIV...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на служебен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ VIII, кв.8 по плана на с. Манастир, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 92-930-1/23.11.2020г. е издадена Заповед №273/26.02.2021г. - за разрешаване изработване на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VIII, кв.8 по плана на с. Манастир, общ. Хасково. С проекта за изменение на плана за регулация да...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на на УПИ I (ПИ 77195.715.150), кв. 220 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Тонка Георгиева Бялкова, Христо Петров Господинов, Марин Иванов Донев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тонка Георгиева Бялкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. **** № **, вх. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.151 и сградите намиращи се в него; - Христо Петров Господинов с последен...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на на УПИ I (ПИ 77195.715.150), кв. 220 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Нели Тодорова Христозова, Щерю Тодоров Иванов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тонка Георгиева Бялкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. **** № **, вх. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.151 и сградите намиращи се в него; - Христо Петров Господинов с последен...

Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл.№99, кв. 32, с. Малево, Община Хасково. Заинтересовани лица: Георги Славеев Георгиев, Христина Славеевa Георгиева, Антон Славеев Георгиев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Милена Велизарова Хаджиева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № **, като съсобственик на УПИ IV98 и УПИ V98, с. Малево, общ. Хасково; - Николай Цветков Дадански с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. ****** № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.242, кв. 1025, ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Енвер Осман Осман

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Енвер Осман Осман с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Ангел Войвода, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.241, гр. Хасково; че със Заповед №199/11.02.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план...

Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл.№99, кв. 32,  с. Малево, Община Хасково. Заинтересовани лица: Милена Велизарова Хаджиева, Николай Цветков Дадански, Татяна Цветкова Даданска, Велинка Андонова Павлова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Милена Велизарова Хаджиева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № **, като съсобственик на УПИ IV98 и УПИ V98, с. Малево, общ. Хасково; - Николай Цветков Дадански с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к. ****** № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.429.113 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-36/28.01.2021г. е издадена Заповед №249/22.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.429.113 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по ул. „Червен бряг“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-39/28.01.2021г. е издадена Заповед №250/22.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по ул. Червен бряг, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-2527-1/29.01.2021г. е издадена Заповед №252/22.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ ІХ...

Върни се в началото на страницата