Съобщение за изработен проект за РУП на УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Константин Иванов Радичев, Сашо Иванов Радичев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Иванов Радичев с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул. ********* № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62,гр. Хасково; - Сашо...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ 20/0.4kV с кабелна линия СрН и НН – заместващо съоръжение на ТП №63 „Ятак“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-53/17.02.2021г. е издадена Заповед №297/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0.4kV с кабелна линия СрН и НН заместващо съоръжение на ТП №63 Ятак Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ с кабелна мрежа СрН за захранването му, и реконструкция и ремонт на кабелна мрежа НН в с. Николово, общ. Хасково"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-47/12.02.2021г. е издадена Заповед №299/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ с кабелна мрежа СрН за захранването му, и реконструкция и ремонт на кабелна мрежа НН в с. Николово, общ. Хасково. Проектът да се...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Предприятие за производство на млечни продукти и шоурум“ в УПИ II-268, кв.11 по плана на с. Малево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-3267-1/09.02.2021г. е издадена Заповед №312/05.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Предприятие за производство на млечни продукти и шоурум в УПИ II-268, кв.11 по плана на с. Малево, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадено РС № 37/12.02.2021 г., за строеж: „Преустройство на приемно-предавателна станция № 6121“ находяща се в ПИ 77195.710.110 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІ, кв.650 по РП, ж.к.“Орфей“ № 21,  гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,обявява, чее издадена Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № 59/12.02.21г. към Разрешение застроеж№ 37/02.02.21 г. на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД , за строеж Преустройство на приемно-предавателна станция № 6121 находяща се в ПИ 77195...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „Шипка“ №2“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-54/17.02.2021г. е издадена Заповед №298/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. Шипка №2 Проектът да се изработи в части: 1. Изменение...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-5428-2/26.01.2021г. е издадена Заповед №238/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ III, кв.533 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в градоустройствените показатели за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. „Съединение“ №36, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-42/04.02.2021г. е издадена Заповед №294/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна система ККС с кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители на бул. Съединение №36, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в ПИ №77195.732.120 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-55/17.02.2021г. е издадена Заповед №295/04.03.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в ПИ №77195.732.120 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда на един етаж“ в ПИ №77195.705.165, кв.1309, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-4499-2/04.01.2021г. е издадена Заповед №272/26.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда на един етаж в ПИ №77195.705.165, кв.1309, ж.р. Куба, гр. Хасково Проектът да се изработи в части: 1. Подробен...

Върни се в началото на страницата