Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II -181 и УПИ XV-181, кв. 23 по плана на с. Войводово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-67-2/23.11.2020г. е издадена Заповед №42/15.01.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II -181 и УПИ XV-181, кв. 23 по плана на с. Войводово и проект за подробен устройствен план - план...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.465, кв.1001, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Л-252-3/22.12.2020г. е издадена Заповед №32/13.01.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.465, кв.1001, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.113.465...

Съобщение за издадено РС №8/11.01.21 г. ,за строеж: „Смяна предназначението на магазин за промишлени стоки в офис, находящ се в ПИ 77195.722.116 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІІ, кв.445 по РП, бул.“Освобождение“ №12,  гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че еиздадено Разрешениезастроеж№8/11.01.21 г. на АДРИАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА, за строеж Смяна предназначението на магазин за промишлени стоки в офис на ДЗИ-Животозастраховане ЕАД находящ се в ПИ 77195.722.116 по КК на гр.Хасково, УПИ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.747.170, кв.1123, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3965-2/18.12.2020г. е издадена Заповед №14/08.01.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.747.170, кв.1123, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.747...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.519.185, УПИ IX, кв. 16, кв. “Болярово“, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Николай Господинов Колев - с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Гарваново, ул. **** **** № **, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори №77195.519.184.1.2, №77195.519.184.1.3 и №77195.519.184...

Съобщение за издадена заповед за допълване на Разрешение за строеж № 124/04.05.2017 г. за строеж: „Реконструкция и преустройство на склад в цех за производство на пасмантерийни изделия“ находящ се в ПИ 77195.734.296 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чее издадена Заповед №381/08.12.20 г. за допълване наРазрешениезастроеж№ 124/04.05.2017 г. на Максчип ООД и Нестекс ООД, за строеж: Реконструкция и преустройство на склад в цех за производство на пасмантерийни изделия находящ се в...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР пред УПИ VІ, кв.1102 по плана на гр. Хасково и ПР на УПИ VI, кв.1102 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-1852-4/04.09.2020г. е издадена Заповед №15/08.01.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация пред УПИ VІ, кв.1102 по плана на гр. Хасково и план за регулация на УПИ VI, кв.1102 по...

Съобщение за издадена заповед за допълване на Разрешение за строеж № 124/04.05.2017 г. за строеж: „Реконструкция и преустройство на склад в цех за производство на пасмантерийни изделия“ находящ се в ПИ 77195.734.296 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чее издадена Заповед №381/08.12.20 г. за допълване наРазрешениезастроеж№ 124/04.05.2017 г. на Максчип ООД и Нестекс ООД, за строеж: Реконструкция и преустройство на склад в цех за производство на пасмантерийни изделия находящ се в...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II394, кв. 73 по плана на с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Тодор Делчев Овчаров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тодор Делчев Овчаров с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ***** №**, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ I493, с. Николово, общ. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ №77195.722.192 в кв.512 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Н-453-2/06.10.2020г. е издадена Заповед №2331/31.12.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за поземлен имот №77195.722.192 в кв.512 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се изразява в...

Върни се в началото на страницата