Съобщение за издадено РС №273 за строеж „Сградно канализационно отклонени в ПИ 77195.718.192 по КК на гр.Хасково“, бул.“България“, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,oбявява, чее издадено Разрешение застроеж№ 273/14.09.2020 г. на САМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАН, за строеж: Сградно канализационно отклонени в ПИ 77195.718.192 по КК на гр.Хасково, бул.България, гр.Хасково. Издаденото Разрешение за строеж, може...

Съобшение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІV-29 и УПИ V-31, кв.2 по плана на с. Манастир

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-1978-3/25.09.2020г. е издадена Заповед №1825/15.10.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІV-29 и УПИ V-31, кв.2 по плана на с. Манастир. С изменението на плана за регулация от...

Съобшение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Улична канализация – три клона м. „Казан топра и м. „Каменец“, гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10Х-01-10/17.08.2020г. е издадена Заповед №1706/29.09.2020г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Улична канализация три клона м. Казан топра и м. Каменец, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план за допълването...

Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПП за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на с. Големанци в участъка до село Горно Големанци

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10Г-04-15/24.08.2020г. е издаденo Решение №189/25.09.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК...

Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и при необходимост ПП за електрозахранване на ПИ №77195.188.21, м.„Червена стена“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-70-1/26.03.2020г. е издаденo Решение №190/25.09.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на ПИ №77195.188...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3544-1/03.09.2020г. е издадена Заповед №1667/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница. С изменение на плана за улична регулация на улица с о...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.199, кв.1004, ж.р. „Туристическа хижа“ по плана на  гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-2812-1/19.06.2020г. е издадена Заповед №1677/23.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.199, кв.1004, ж.р. Туристическа хижа по плана на гр.Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПР за ПИ №77195.424.44 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-7924-1/25.08.2020г. е издадена Заповед №1668/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и изработване на план за застрояване за ПИ №77195.424.44 по КК на гр. Хасково като част от УПИ І за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на УПИ І в кв. 6а по плана на с. Книжовник

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-1413-2/25.08.2020г. е издадена Заповед №1679/23.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за план за регулация и план за застрояване на УПИ І в кв. 6а по плана на с. Книжовник. Изменението на плана за регулация се...

Съобщение за издадено РС № 257/18.08.2020 г. ,за строеж: „Пристройка към съществуваща сграда-покриване на съществуваща тераса за разширение на търговски обект“ в ПИ 77195.723.304  по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение застроеж№257/18.08.20 г. на ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ и ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ШЕВРОВ, за строеж: Пристройка към съществуваща сграда-покриване на съществуваща тераса за разширение на търговски обект в ПИ 77195.723.304 по КК на...

Върни се в началото на страницата