Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и ПЗ на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ахмед Юсуф Ахмед,Гюлнарие Фета Ахмед, „Зорница – А“ ООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Надежда Пандова Бонева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** **** ******** № **, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.146 и на сграда с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и ПЗ на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Тодоров Димитров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Надежда Пандова Бонева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** **** ******** № **, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.146 и на сграда с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и ПЗ на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Надежда Пандова Бонева, Маргарита Пандова Христова, Руси Ангелов Акбашев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Надежда Пандова Бонева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** **** ******** № **, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.146 и на сграда с идентификатор 77195...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-РУП засягащ ПИ №77195.716.98, УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Делка Петкова Вълчева, Василена Тихомирова Андонова, Катя Георгиева Петкова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка а чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Делка Петкова Вълчева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******** № ***, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.46; - Василена Тихомирова Андонова с последен известен административен...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-РУП засягащ ПИ №77195.716.98, УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Николай Несторов Ванчев, Илиана Христова Димитрова, Димитър Георгиев Димитров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка а чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Делка Петкова Вълчева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******** № ***, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.46; - Василена Тихомирова Андонова с последен известен административен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ІХ в кв.700 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-2648-2/11.08.2021г. е издадена Заповед №1550/09.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ІХ в кв.700 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация се променят южната и източната...

Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №72953.16.27 /проектен идентификатор 72951.16.620/ по КККР на землище на с. Тракиец, м. „Срещу село“, община Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Г-2414-2/30.09.2020г. е издаденo Решение №426/27.08.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 72953.16.27 /проектен идентификатор 72951...

Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ и изменение на ПР на УПИ V287, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Тянка Николова Колева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тянка Николова Колева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******** №*, като съсобственик на УПИ IV286, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване и изменение на плана...

Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл. №36, кв. 8, с. Любеново, Община Хасково. Заинтересовано лице: Ангел Лозев Лозев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Ангел Лозев Лозев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ****** № **, вх. *, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ IV36, с. Любеново, общ. Хасково; че със Заповед №1370/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №36...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – изменение на ПЗ на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53П-593-3/01.09.2021г. е издадена Заповед №1592/15.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за застрояване на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано високо...

Върни се в началото на страницата