Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обекти: «Сграда за обработка и консервиране на зеленчуци с жилище» и «Склад за съхранение на селскостопанска продукция с жилищна част» в ПИ №38399.1.6, двата в землището на с. Конуш

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-1600-2/19.05.2021г. е издадена Заповед №951/08.06.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строежи: Сграда за обработка и консервиране на зеленчуци с жилище в ПИ №38399.1.4 и Склад за съхранение на селскостопанска продукция с жилищна част в ПИ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.182, кв. 1213, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково и изменение на ПУР пред ПИ №77195.743.180, 77195.743.181, 77195.743.182, 77195.743.185 и 77195.743.194

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ж-666-1/06.01.2021г. е издадена Заповед №1036/15.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.743.182, кв. 1213, ж.р. Каменец, гр. Хасково, както и изменението на плана за улична регулация пред...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІІ597 в кв.35 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4957-6/01.06.2021г. е издадена Заповед №1026/15.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ597 в кв.35 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация западната...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР между о.т. 35 и о.т. 36 по плана на гр. Хасково и ПР на УПИ І „за хлебозавод“, кв.803 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Х-26-2/11.03.2021г. е издадена Заповед №956/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация между о.т. 35 и о.т. 36 по плана на гр. Хасково и план за регулация на УПИ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на улица между о.т. 2781 и о.т. 2782 по плана за улична регулация на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. МПР-1/22.02.2021г. е издадена Заповед №958/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на улица между о.т. 2781 и о.т. 2782 по плана за улична регулация на гр. Хасково. Изменението на плана за...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект заПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.610, ПИ №77195.703.224 и ПИ №77195.703.225 по КК на гр. Хасково, кв.1064, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-221-4/14.05.2021г. е издадена Заповед №957/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.610, ПИ №77195.703.224 и ПИ №77195.703.225 по КК на гр. Хасково, кв.1064, ж...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 37383.9.27, ПИ 37383.9.12 И ПИ 37383.9.11, бивш стопански двор на ТКЗС по КК на с. Книжовник, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53М-993-1/26.05.2021г. е издадена Заповед №959/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 37383.9.27, ПИ 37383.9.12 И ПИ 37383.9.11, бивш стопански двор на ТКЗС по КК на с. Книжовник...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на на УПИ XXII, кв. 64a по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Константин Иванов Радичев, Сашо Иванов Радичев, Живка Цанкова Стайкова, Атанас Петков Колев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Иванов Радичев с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул. ********* № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.728.62.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.728.62, гр. Хасково, заинтересувано лице...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.701.657 и №77195.701.658 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-130-3/02.04.2021г. е издадена Заповед №932/03.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлени имоти №77195.701.657 и №77195.701.658 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация двата имота да...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – Пр и ПЗ на ПИ №77195.702.389 по КК на гр. Хасково, кв.1034, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-5144-1/08.03.2021г. е издадена Заповед №930/03.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.702.389 по КК на гр. Хасково, кв.1034, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ...

Върни се в началото на страницата