Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ IX202 и УПИ VII203, кв. 24, по плана на с. Войводово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Христина Арсениева Велева, Юрий Радков Огнянов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Христина Арсениева Велева с последен известен административен адрес:с. Войводово, общ. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на УПИ VII203, с. Войводово, общ. Хасково; - Юрий Радков Огнянов с последен известен административен адрес:с. Войводово, общ. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на УПИ VII203, с. Войводово...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ХVІІІ, кв. 251 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 П-2342-4/14.12.2018г. е издадена Заповед №199/12.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХVІІІ, кв. 251 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване за УПИ ХVІІІ, кв.251...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ №77195.704.365, кв.1047, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Г-3626-1/30.01.2019г. е издадена Заповед №196/12.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.704.365, кв.1047, ж.р. Кенана, гр. Хасково С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 92 по плана на с. Узунджово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10 Х-05-3/25.01.2019г. е издадена Заповед №198/12.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 92 по плана на с. Узунджово. С изменение на плана за регулация УПИ ІІІ...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ VІІІ, кв. 8 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че служебно е издадена Заповед №195/11.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ VІІІ, кв. 8 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация се променя предназначението на УПИ VІІІ, кв.8...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ и ПР за ПИ №77195.10.48 и ПИ №77195.10.47 по КК на гр. Хасково, кв. 1221 по РП на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Т-72-1/14.01.2019г. е издадена Заповед №185/07.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване и план за регулация за ПИ №77195.10.48 и ПИ №77195.10.47 по КК на гр. Хасково, кв. 1221 по РП...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53П-184-2/16.01.2019г. е издадена Заповед №163/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване за УПИ V, кв.756 по...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.750.400, кв. 1203, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-2559-2/22.01.2018г. е издадена Заповед №169/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.750.400, кв. 1203, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - за допълването му с план – схема за частично изместване на КЛ 1kV на ул. „Дряново“ №9 в участъка пред ПИ 77195.718.3 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53E-292-2/23.01.2019г. е издадена Заповед №165/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план схема за частично изместване на КЛ 1kV на ул. Дряново №9 в участъка пред ПИ 77195.718.3 по КК...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“   в ПИ №77195.703, кв. 1067, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94З-113-3/03.12.2018г. е издадена Заповед №167/01.02.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.703, кв. 1067, ж.р. Кенана, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1...