Община Хасково стартира приема на документи за включване в механизма лична помощ

От01.08.2019 г. Община Хасково ще стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50...

Завърши първа група от „Лятно училище“ организирано по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“

За трета поредна година Общностен център за подкрепа на деца и родители и Община Хасково организират Лятно училище. Дейността Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище Лятно училище е част от проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността...

Община Хасково стартира приема на документи за включване в механизма лична помощ

От 01.08.2019 г. Община Хасково ще стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над...

Подбор за длъжностите "Педагог" и "Помощник възпитател" по проект "Шанс за нашите деца"

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Подбор за наемане на специалисти за длъжностите: Педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен...

Дневен център за стари хора – община Хасково разполага със свободни места.

Дневен център за стари хора община Хасково разполага със свободни места за желаещите да се възползват от услугата. Центърът се намира на ул. Георги Кирков №82, вх.Б, ет.1 с работно време от 8.30 ч. до 16.00 ч. всеки делничен ден. Ние предлагаме комплекс от услуги за оказване подкрепа на възрастните хора през деня: Медицински услуги за задоволяване на здравословни проблеми; Социални услуги...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ДЦПЛУ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр.Хасково Въз основа на Протокол от 21.03.2019г., на Комисия назначена със Заповед № 321/14.03.2019 г. на Кмета на Община Хасковоза провеждане наподбор за длъжността Медицинска сестра в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Хасково, се изготви следният списък на допуснати и...

ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

О Б Я В А ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ Община Хасково в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед № РД01-0182/29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на медицинска сестра за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Хасково, ул. Славянска №52 ОПИСАНИЕ...

Отбелязване на 19 март - Световен ден на социалната работа

По Повод Световния ден на социалната работа 19 март, Община Хасково, организира седмица на отворените врати за популяризиране на социалните услуги в гр. Хасково. Инициативата ще бъде съпътствана със засаждане на дръвче в двора на съответната услуга съвместно с персонала и потребителите им. График Отворени врати в социалните услуги гр. Хасково по повод 19 март Световен ден на социалната работа. № Социална услуга Дата Час...