КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „шофьор“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността ШОФЬОР в Общностен център за подкрепа на деца и родители, гр.Хасково по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността шофьор в Общностен център за подкрепа на деца и родители, гр.Хасково по проект Шанс за нашите деца ...

ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Свободно работно място за длъжността шофьор в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „педагог“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „МАРИНА“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА Община Хасково в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед № 438/07.10.2004г., и изменена със Заповед№РД01-1747/08.12.2017г. На изпълнителния директор на агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на управител за Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина, гр. Хасково, ул Славянска №52...

Свободни работни места за длъжностите: педагог и помощник възпитател

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Свободни работни места за длъжностите: Педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в...

Община Хасково ще изгражда два социални центъра с над 800 хиляди лева

Община Хасково ще изгради два социални центъра, договорът за финансирането вече е подписан от кмета Добри Беливанов и е на стойност 814 271 лева. Средствата са от Оперативна програма Региони в растеж. Със средствата ще бъдат изградени Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Ново преходно жилище за деца от 15 до 18- годишна възраст. Ще се разшири капацитета на...