Oбучителните материали

Повишаване компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на общински административни услуги   Бизнес комуникация и умение за работа в екип...

Община Хасково успешно приключи изпълнението на проекта за повишаване квалификацията на служителите

На 17.07.2015г. Община Хасково проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения“ по договор М13-22-161/ 11.08.2014 год.,  финансиран по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна администрация“. Проектът е на стойност 121 971,18 лева. Екипът по проекта отчете извършените дейности...

Върни се в началото на страницата