Пресконференция II

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс” Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.     На 15 април /Вторник/ 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково от 11:00 часа, се проведе заключителна пресконференция...

Обявление за провеждане на заключителна пресконференция

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс” Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.   На 15 април /Вторник/ 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково от 11:00 часа, ще се проведе заключителна пресконференция...

Пресконференция I

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс” Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.   На 21 януари 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково се проведе пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на...

Върни се в началото на страницата