Зони за въздействие

Зона с потенциал за икономическо развитие Зона на публични функции с висока обществена значимост Зона на публични функции с висока обществена значимост II Зона с преобладаващ социален характер Зона с преобладаващ социален характер II Проекти...

Текущо изпълнение по договора

Инвестираме във вашето бъдеще! ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013) Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНИФИЦИЕНТА: Община Хасково РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (ОТ ИПП): BG161PO001/1.4-07/2010/025   РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (ОТ ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021-С0001   РЕГИСТРАЦИОНН НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОТ ИСУН): BG161PO001-1...

Проект

Инвестираме във вашето бъдеще! ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)Схема за безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.4-07/2010„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНИФИЦИЕНТА: Община ХасковоРЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (от ИПП): BG161PO001/1.4-07/2010/025РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (от ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021-С0001РЕГИСТРАЦИОНН НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (от ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Интегриран план за градско...

Върни се в началото на страницата