Откриване на подобекти по проекта

“Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” В рамките на проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” се извършва реконструкция, модернизация и благоустрояване на 10 подобекта на обща стойност 9 722 649,30 лева, от които 8 264 251,90 лева са осигурени от ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. В изпълнение на проекта предстои...

Проект: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

Инвестираме във Вашето бъдеще! ПРОЕКТ: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”ПРИОРИТЕТНА ОС: Устойчиво и интегрирано градско развитие.ОПЕРАЦИЯ 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.ФИНАНСИРАЩ ОРГАН: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионална развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Схема за предоставяне на безвъзмездна...

Заповед №940/22.06.2010г. на Кмета на община Хасково

Заповед №940/22.06.2010г. на Кмета на община Хасково относно постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” изтеглете от тук    ...

Върни се в началото на страницата