Анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани

Проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” Процедура N BG161РO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013” Анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, партньори по проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” Информация, представена на пресконференция на 05.03.2010г. Как изпълнението...

Първият доклад на експертите доказа необходимостта от разширение на депото край с. Гарваново

ПЪРВИЯТ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТИТЕ ДОКАЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕПОТО КРАЙ С. ГАРВАНОВО Готов е първият доклад за управление на отпадъците в регион Хасково, изготвен от фирма „БТ инженеринг”, която спечели  обществената поръчка за предпроектни проучвания за разширението на регионалното депо в с. Гарваново. На 400 страници, докладът дава детайлна информация, необходима за прединвестиционното проучване за физическото, демографското, социално-икономическото, законовото и техническото състояние на управлението на...

Проектът „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” остава сред приоритетните проекти на МОСВ

В разработеният от Министерството на околната среда и водите през месец април на 2009 г., „Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за регион Хасково е предвидено изграждането на регионално депо за трите общини: Хасково, Димитровград, Минерални бани.  В депото ще се изградят: сепариращи инсталации съоръжения за компостиране, като елементи на регионалната система за управление...

Община Хасково сключи договор за Избор на консултант

На 27.07.2009 г. Община Хасково сключи договор за "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” с “Консорциум Еко Авалон” ООД. Основната цел на Консултантския екип ще бъде свързана с подпомагане на дейността на Община Хасково по цялостно управление, контрол и координация на проект „Интегрирано управление на...

Община Хасково сключи договор за Прединвестиционно проучване, изготвяне на задания за ПУП, идейни и технически проекти

На 14.07.2009 г. Община Хасково сключи с “БТ – Инженеринг” ЕООД, София договор с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2” Основните...

Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - консултант

Община Хасково откри процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”. Обявлението и решението са публикувани в сайта на АОП под N 00211-2009-0003. Тръжни документи могат да се закупуват до 11.05.2009 година, а срока за подаване на офертите е...

Община Хасково очаква одобрение на две документации за обществени поръчки от МОСВ 25.03.2009 г.

Община Хасково изпрати за одобрение от Дирекция “Фондове на Европейския съюз” в Министерство на околната среда и водите документациите на две обществени поръчки с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране...

Община Хасково с комплексен подход за разрешаване на проблема с отпадъците 06.03.2009 г.

06.03.2009г. І. Предистория Община Хасково Системата за събиране на твърди битови отпадъци в града е съвместна и разделна, а в селата на общината - съвместна. Използваните съдове за смет са контейнери тип “бобър” с обем 1,1 м³. Отпадъците се извозват със специализирана пресовъчна сметосъбирачна техника. От 2004 г. всички села от община Хасково са включени в системата за организирано сметосъбиране. Ежегодно от град...

Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - проучване, задания, проекти

 Община Хасково откри процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2” Обявлението и решението са публикувани в сайта...

Върни се в началото на страницата