Заповед за изменение на Заповед №1310 от 21.09.2017г. на кмета на Община Хасково.

З А П О В Е Д №947 гр. Хасково 06.07.2018г. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №474/30.06.2017год. на Общински съвет Хасково за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково и във връзка...

Съобщение за водните нива на язовирите

Във връзка с очакваните обилни валежи и с цел предотвратяване и намаляване на риска от бедствия, следствие високи води по поречията на реките и водните обекти на територията на Община Хасково, уведомяваме, наемателите и концесионерите на язовири: 1. Наемателите и концесионерите на язовири общинска собственост, да имат за стриктно и отговорно изпълнение изискванията за безопасна експлоатация и стопанисване на същите, предвид вероятността от рязка промяна на...

Обявявам списък на спортните обекти и съоръжения предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от ППЗФВС

ЗАПОВЕД №29 гр.Хасково 25.06.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №703/01.06.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, за срок от 5 години: С.Николово, общ.Хасково, помещение от сграда кметство с.Николово с площ 9,00 кв.м., за офис / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-33 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №684/27.04.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, за срок от 5 години: Част от фоайе с площ 54 кв.м. в зала Дружба“, гр.Хасково, ул.“Драгоман“№14 / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-34 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595/26.01.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 години: Бутик №6 с площ 65кв.м. находящ се в Бизнесцентър 2, на ул.“Цар Освободител“№2, гр.Хасково / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-31 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595 /26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 години: Бутик №1 с площ 26 кв.м. находящ се в Бизнесцентър 2, на ул.“Цар Освободител“№2, гр.Хасково / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д №Т-32 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595 /26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

Заповед за отмяна на търг за помещение от сграда кметство с.Николово

ЗАПОВЕД № Т 24 гр.Хасково 21.06.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: Моя заповед №Т-16/06.06.2018 год. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост: С.Николово, общ.Хасково, помещение от сграда кметство с.Николово с площ 9,00 кв.м., за офис; месечен наем 10,00 лв. без...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м. / 02.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-23 гр. Хасково 13.06.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №683/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...