„Допълнение към изграждане на паркова среда в УПИ I „За парк“ в кв. 864 и улица между осови точки 1224 А и 38, гр. Хасково – преработка по чл.154 от ЗУТ

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Допълнение към изграждане на паркова среда в УПИ I За парк в кв. 864...

„Изграждане на предприятие за производство на храни за животни, находящо се в ПИ 77195.333.18 по КК на гр. Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за производство на...

Върни се в началото на страницата