„Построяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 72953.16.27, местност „Срещу село“, землището на с.Тракиец, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Построяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 72953.16.27, местност Срещу село...

„Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електричество и електронно оборудванес идентификатор 46292.104.4 и с идентификатор 46292.104.5 в местност Манастир с ЕКАТТЕ 46992, община Хасково, област Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електричество и...