„Развъждане,отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/-имот №000090,в землището на село Конуш,община Хасково,обл.Хасково Възложител: ЕТ“Радослав-2007-Данчо Минчев,адрес: ул.“Хайдут Велко“№8,гр.Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изпълнението на проект Развъждане,отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/-имот №000090,в землището на...

„Преустройство на жилищна сграда в шивашко ателие и пристройка към него“ в УПИ XIX,кв.9 по плана на с.Козлец Възложител: Минчо Огнянов Методиев

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изпълнението на проект Преустройство на жилищна сграда в шивашко ателие и пристройка към него в...

„Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежащи външни пространства към СУ „Св.Паисий Хилендарски“, УПИ I.кв.171 по плана на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изпълнението на проект Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежащи външни пространства към...

изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково с административен адрес гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5 и ул.“Патриарх Евтимий“ № 2 по схема ...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изпълнението на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация...

за изпълнението на строително монтажни дейности на обект: “Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства – 3 броя“. Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложениеза изпълнението на строително монтажни дейности на обект: Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства...

за  изменение по време на строителството на обект : “ Еднофамилна жилищна сграда на три етажа“ в “Шивашки цех със складова площ и жилище“ в УПИ II-77, кв. 8 по пл. на с.Козлец, общ. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изменение по време на строителството на обект : Еднофамилна жилищна сграда на три етажа в...

“ Изграждане на уличен водопровод“ от 219 на ул.“Професор Г.Китов до ПИ 77195.702.235, по КК на гр. Хасково, ж.р-н „Кенана“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на уличен водопровод от 219 на ул.Професор Г.Китов до ПИ 77195.702...