„Сграда за изпитване и монтаж по машини“ ПИ 77195.10.6, м. „Балакли“, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение: Сграда за изпитване и монтаж по машини ПИ 77195.10.6, м. Балакли, гр. Хасково Възложител:...

„Промяна по време на строителство съгл. чл. 154, ал. 2 от ЗУТ на Базова станция № 6178 – Криво поле, тип „composite small“ – 30 Възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение: Промяна по време на строителство съгл. чл. 154, ал. 2 от ЗУТ на Базова станция №...

Изграждане на „ Пътна връзка за обект: „Постройка за инвентар“, местност „Бюкя“, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение, изграждане на : Пътна връзка за обект: Постройка за инвентар, местност Бюкя, гр. Хасково Възложител: СПАЙСЕС...