"Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ№ 77195.109.26, № 77195.109.29, № 77195.109.31, местност „Кенана“, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Изграждане на еднофамилнижилищнисградив ПИ№ 77195.109...

“ Многофамилна жилищна сграда с гаражи“, в УПИ VII, ПИ 77195.716.96, кв. 206 А, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение Многофамилна жилищна сграда с гаражи, в УПИ VII, ПИ 77195.716.96, кв. 206 А, гр...