Изграждане на“Предприятие за производство на млечни продукти и шоурум“,находящо се в урегулиран поземлен имот II-268,кв.11 по плана на с.Малево,общ.Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Изграждане наПредприятие за производство на млечни продукти и шоурум,находящо се в урегулиран поземлен...

Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец за нуждите от охлаждане на машини,поливане на зелени площи и измиване на външни площадки в ПИ 77195.732.45,гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец...

„Сграда за болнични, рекреационни дейности и хоспис“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Сграда за болнични, рекреационни дейности и...

Министъра на Министерство на енергетиката е издал на „АРТЕСКОС“ АД, гр. Пловдив, Разрешение № 555/12.10.2020 г.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ Министърана Министерство на енергетиката е издална АРТЕСКОС АД, гр. Пловдив, Разрешение № 555/12.10.2020 г. за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ Чуките 2, размерът на площта 0.247 кв.км. разположена в землището на село Гарваново, община Хасково, област Хасково. Разрешение № 555/12...

„Площадка за събиране и временно съхранение на отпад. от излязло от употреба електрическо и електр. оборудване (ИУЕЕО);(НУБА);(ОЧЦМ);(ИУМПС)в ПИ№ 46292.104.4 и 46292.104.5 в местността „Стопански двор“, в землището на село Манастир, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Площадка за събиране и временно съхранение...

„Разширение на газоразпределителните мрежи на гр. Хасково и гр.Димитровград, област Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Разширение на газоразпределителните мрежи на гр...

„Инженеринг – проектиране , строителство и авторски надзор на „Втора клетка за отпадъци в Рег. център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Общ Х-во“ – имот  14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Инженеринг проектиране , строителство и авторски надзор...

„Сграда за болнични, рекреационни дейности и Хоспис“в ПИ 77195.208.23, гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Сграда за болнични, рекреационни дейности и Хоспис в ПИ 77195.208.23, гр. Хасково...

„Въвеждане на система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в „МБАЛ – ХАСКОВО“ АД

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Въвеждане на система за обезвреждане на...

„Инженеринг – проектиране , строителство и авторски надзор на „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Общ Х-во“ – имот  14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Инженеринг проектиране , строителство и авторски надзор...

Върни се в началото на страницата