„ Заведение за бързо хранене-промяна по чл.154 от ЗУТ-преустройство в магазин,офис и работилница за пакетиране на хляб“, в УПИ  77195.333.65 по КК на гр.Хасково, м. „Бюкя“,гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Заведение за бързо хранене-промяна по чл.154 от ЗУТ-преустройство в магазин,офис и работилница...

„ Преустройство на склад в работилница за  хляб и тестени изделия“, в ПИ № 77195.20.125, м. „Дерекьой топра“,гр. Хасково Възложител: „Барса Транс“ЕООД, ул.“Двадесети януари“№3,гр.Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Преустройство на склад в работилница за хляб и тестени изделия, в ПИ № 77195...

„ Преустройство на склад в работилница за пластмасови заготовки“, в ПИ № 77195.20.125, м. „Дерекьой топра“,гр. Хасково Възложител: „Барса Транс“ЕООД, ул.“Двадесети януари“№3,гр.Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Преустройство на склад в работилница за пластмасови заготовки, в ПИ № 77195.20.125...

Преустройство на гараж в книжарница“, в имот: 77195.711.36,УПИ V-За обществено и жилищно строителство,кв.344а,гр. Хасково Възложител: Георги Атанасов Фотев, ул.“Първи май“№2,ет. 4,гр.Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Преустройство на гараж в книжарница, в имот: 77195.711.36,УПИ V-За обществено и...

Пристройка и надстройка за бръснаро-фризьорски салон към сграда за обществено обслужване“, намиращ се в ПИ 77195.711.45,УПИ I-за автомивка,кв.59,гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Пристройка и надстройка за бръснаро-фризьорски салон към сграда за обществено обслужване, намиращ се в...

за отглеждане на свободно плаващи риби за консумация и спортен риболов в ПИ № 000090 /водоем/ в землището на с.Конуш, обл. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за отглеждане на свободно плаващи риби за консумация и спортен риболов в ПИ № 000090 /водоем/...

Реконструкция на съществуващ склад за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ 161, кв. 9, в бившия стопански двор на ТКЗС, с. Козлец.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Реконструкция на съществуващ склад за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ 161, кв. 9, в...

за промяна по чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ – за обект: „Гаражи – 6 бр.“, в ПИ 77195.710.111, УПИ: I. кв. 650, гр. Хасково – Гаражи № 4, №5 и № 6 в „Сервиз за гуми“ Възложител: „УНИВЕРС - ПТН“ ООД

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за промяна по чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ за обект: Гаражи 6 бр...

за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец на имот с идентификатор 75085.101.12 в с.Узунджово, община Хасково / за захранване ферма за патици/

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение...

за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец на имот с идентификатор 75085.101.12в с.Узунджово, Община Хасково /за захранване ферма за патици/

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец на имот с идентификатор 75085.101.12 в...