окт 24
2017
Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „шофьор” в Домашен социален патронаж – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността шофьор в Домашен социален патронаж Хасково Въз основа на Протокол от 23.10.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 102/20.10.2017 г. на Управителя на Домашен социален патронаж Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на длъжност шофьор в ДСП Хасково и...

окт 19
2017
Допуснати кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

СПИСЪКна допуснатите кандидатипри провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)подкрепящ утвърдените приемни семейства на територията на Област Хасково - в прикачения файл. Интервю и практически изпит ще се проведе на 20.10.2017 от 10:00 ч. в стая 315 в Община Хасково. ...

окт 13
2017
Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ с ИРМ Димитровград)

Конкурс за социален работник по проект Приеми ме 2015 (ОЕПГ с ИРМ Димитровград) Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне...

окт 13
2017
ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - главен експерт „Детски градини“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността: -главен експерт Детски градини в отдел Образование,култура,мл.дейности и спорт, Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението Длъжността се заема по трудово правоотношение за неопределено време по чл.67, ал.1 ,т.1 от КТ, с клауза за 6 месеца изпитателен срок ; Месторабота: Община Хасково Минимални изисквания за заемане на длъжностите За длъжността главен...

окт 11
2017
Обява за работа - шофьор

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността шофьор Описание на дейността: Място на работа: Социална услуга в общността Домашен социален патронаж - Хасково Характер на работата: Разнос до адреси в гр. Хасково и населени места в община Хасково: отговаря за своевременната доставка на храна в домовете на лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, спазвайки установения график. Носи отговорност за количеството и качеството на...

сеп 21
2017
Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване...

сеп 21
2017
Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост...

сеп 05
2017
Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Правно – нормативно обслужване“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел Правно нормативно обслужване в Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване, Община Хасково - в прикачения файл....