юли 23
2019
КОНКУРС за държавен служител за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт” – Подготовка на документи за обществени поръчки

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Старши юрисконсулт Подготовка на документи за обществени поръчки в сектор Обществени поръчки в Община Хасково. 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2...

юли 23
2019
Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността „Юрисконсулт”– Съгласуване, изготвяне на специф. и методики за оценка

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Юрисконсулт Съгласуване, изготвяне на специф. и методики за оценка в сектор Обществени поръчки в Община Хасково. 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър...

юли 16
2019
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПСИХОЛОГ" В ДЦДМУ "МАРИНА" - ХАСКОВО

Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина - ХАСКОВО ОБЯВЯВА Подбор за наемане на специалист сдлъжност ПСИХОЛОГ I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 1. Работни места - 1 брой; 2.Място на работа - ДЦДМУМАРИНА 3. Характер на работата -Да извършва психологическо консултиране и диагностика на настанените в ДЦДМУМарина потребители .Водене на задължителната документация в дневния център. 4. Брой свободни работни места - 1 брой; Длъжността...

юли 03
2019
Конкурс за избор на социален работник в ОЕПГ - Димитровград

Oбщина Хасково, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, бенефициент по проект Приеми ме 2015 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015 ОП РЧР 2014-2020 година и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, ще проведе конкурсна процедура за избор на...

юни 20
2019
КОНКУРС за “Директор” на Общински детски градини на територията на Община Хасково.

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 864 от 19.06.2019 г., на Кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА КОНКУРС За Директор на Общински детски градини на територията на община Хасково, както следва: 1. Детска градина № 16 Славейче, ул. Св.Св.Кирил и...

юни 17
2019
Подбор за длъжностите "Педагог" и "Помощник възпитател" по проект "Шанс за нашите деца"

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Подбор за наемане на специалисти за длъжностите: Педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен...

май 09
2019
Подбор за длъжността „Педагог„ в Център за обществена подкрепа - Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО обявява подбор за наемане на специалист на длъжност ПЕДАГОГ I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 1. Работни места- 1 брой; 2. Място на работа- Социални услуги в общността- Център за обществена подкрепа Хасково; 3. Характер на работата: - Установяване на образователните потребности и...

май 02
2019
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ХАСКОВО

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места 1 бр.; 1.2 Място на работа Център за обществена подкрепа Хасково; 1.3 Характер на работата да извършва социално консултиране на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра; 1.4 Брой свободни работни места 1 бр.; Длъжността се заема след сключване...