яну 13
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За висш държавен служител за заемане на длъжността “Директор на дирекция “Европейски и национални програми и проекти, екология”

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За висш държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция Европейски и национални програми и проекти, екология...

яну 08
СПИСЪК С ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В ПОДБОРА по Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО СПИСЪК С ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В ПОДБОРА по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1...

яну 02
Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за длъжносттите Рехабилитатор/Кинецитерапевт и Хигиенист/Домашен помощник

Крайно класиране в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжносттитеРехабилитатор/Кинецитерапевти Хигиенист/Домашен помощник...

дек 19
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжностите Рехабилитатор и Чистач/Домашен помощник

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите Рехабилитатор и Чистач/Домашен помощник...

дек 17
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в Преходно жилище за деца от 15до 18 годишна възраст поПроект Подай ръка на нашите деца...

дек 17
2019
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжности в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства поПроект Подай ръка на нашите деца...

дек 13
2019
ЦОП гр. Хасково удължава срока за подаване на документи за наемане на специалисти на длъжностите "Социален работник" и "Психолог"

Център за обществена подкрепа гр. Хасковоудължава срока за подаване на документи заподбор за наемане на специалисти на следните длъжности: Социален работник- 1 /една/ позиция; Психолог - 1 /една/ позиция. Краен срок за подаване на документи до 17 часа на 20.12.2019 г. в сградата на ЦОП гр.Хасково....

дек 09
2019
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Рехабилитатор - 1 /една/ позиция; Хигиенист/Домашен помощник - 1 /една/ позиция; --...