юни 15
2018
КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в ЦОП - Хасково

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 15.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ изготви списък с резултати на явилите се на интервю кандидати: След събеседване комисията реши: №...

юни 14
2018
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 13.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ се изготви списък на допуснати и недопуснати кандидати: Комисията допуска до...

юни 06
2018
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство” („Crossing the paths of History and Culture”) /CHIC/

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по проект Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/...

юни 04
2018
Свободни работни места за длъжностите: педагог и помощник възпитател

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Свободни работни места за длъжностите: Педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в...

юни 04
2018
ЦОП-Хасково търси да назначи ПЕДАГОГ

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА РАБОТА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО търси да назначи: ПЕДАГОГ Изисквания: - висше образование : Област на висшето образование- Педагогически науки; Професионално направление- Педагогика; Обазователно квалификационна степен- Магистър; Професионална квалификация- Специален педагог; За предимство се счита притежаването на професионална квалификация-Предучилищна и начална училищна педагогика...

май 30
2018
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността медицинска сестра на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Величка Стоянова Георгиева 91 т. 1 2. Соня Иванова Иванова 50 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

май 30
2018
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „социален работник“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността социален работник на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Петранка Кирева Стойкова 88 т. 1 2. Десислава Тенчева Динкова 53 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

май 28
2018
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „социален работник” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността социален работник на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...

май 28
2018
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „медицинска сестра” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността медицинска сестра на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...

май 14
2018
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ  на проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство” („Crossing the paths of History and Culture”) /CHIC/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ на проект Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/ БФП № b2.6c.10, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 В качеството си на партньор по проекта и във връзка с изпълнение на проектните дейности, Община Хасково обявява процедура за набиране и...