апр 28
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие...

апр 21
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28 от Закона за обществените библиотеки и чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково I. Място на работа: гр. Хасково, Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково, пл. Свобода №19. II. Характер на работата: Ръководи...

апр 09
Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“ на Детска градина №16„Славейче“ и Детска градина по изкуствата

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № 578/08.04.2021г. на кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА: Конкурс за заемане на длъжността директор на детска градина на: Детска градина №16Славейче, гр. Хасково, ул.Св. Св. Кирил и Методий № 92-94, Детска...

апр 07
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ ПНО, ДИРЕКЦИЯ АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция АПНО, Община Хасково 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2.Специалност, по...

мар 26
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ПО ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ Въз основа на Протокол от 26.03.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 498/25.03.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Психолог в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни...

мар 17
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ПСИХОЛОГ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 Във връзка с изпълнението на Проект Подай...

фев 11
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ВЪТРЕШЕН ОДИТ "" В ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ХАСКОВО...

Върни се в началото на страницата