юли 16
2018
Конкурс за държавен служител за длъжността: “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, Дирекция “Администрация и ПНО”.

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1004/13.07.2018г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и...

юли 09
2018
Списък на за допуснати и недопуснати кандидати след направен подбор за длъжността: Управител на дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“

Списък на за допуснати и недопуснати кандидати след направен подбор за длъжността: Управител на дневен център за деца и младежи с увреждания Марина...

юни 21
2018
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ За заемане на длъжността „финансов мениджър“ по „Съхранение, защита, популяризирането и развитие на културното наследство“ (CROSSNG THE PATHS OF HISTORYAND CUITURE)

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ За заемане на длъжността финансов мениджър по Съхранение, защита, популяризирането и развитие на културното наследство (CROSSNG THE PATHS OF HISTORYAND CUITURE ) № ред Кандидат (име, презиме, фамилия) Оценка Класиране 1. Елена Георгиева Петрова 69 1 2. Славея Лозева Митева 67 2 С Класирания на първо място ще се сключи трудов договор по Кодекса на труда. ...

юни 20
2018
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 20
2018
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „педагог“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 18
2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 18
2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 18
2018
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „МАРИНА“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА Община Хасково в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед № 438/07.10.2004г., и изменена със Заповед№РД01-1747/08.12.2017г. На изпълнителния директор на агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на управител за Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина, гр. Хасково, ул Славянска №52...