юли 13
Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността Управител в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Протокол от 12.07.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №1156/07.07.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по...

юли 01
ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" по Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА УПРАВИТЕЛ НА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ЕТАП 2 предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства -...

юни 07
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ВКОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 СЛАВЕЙЧЕ ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО...

юни 03
КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТАДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ГР.ХАСКОВО На основание чл.95, ал.1 от КТ, утвърдени от Кмета на Община Хасково правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково и Протокол №2 от 01.06.2021г., комисия назначена със Заповед № 893/27.05.2021г. на Кмета на Община Хасково, класира...

май 28
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ГР.ХАСКОВО Въз основа на Протокол №1 от 27.05.2021г., на комисия назначена със Заповед №892/27.05.2021г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски гр.Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: Допуска до конкурс следните...

Върни се в началото на страницата