окт 04
2018
КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД

КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурса за възлагане управлението на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД На първо място: д-р Матей Матеев Класирането на участниците е утвърдено с Решение №748/28.09.2018 г. на ОбС Хасково....

сеп 27
2018
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „шофьор“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността ШОФЬОР в Общностен център за подкрепа на деца и родители, гр.Хасково по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

сеп 25
2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността шофьор в Общностен център за подкрепа на деца и родители, гр.Хасково по проект Шанс за нашите деца ...

сеп 18
2018
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Свободно работно място за длъжността шофьор в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

авг 08
2018
СЪОБЩЕНИЕ относно конкурс за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Конкурсът за възлагане на управлението на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД ще се проведе на 22.08.2018 г. от 10:00 часа в централната сграда на Общинска администрация Хасково, пл. Общински №1, заседателна зала - втори етаж....