дек 28
2016
Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в ОИЦ – гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт Информационно обслужване и услуги в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: висше образование, степен бакалавър; професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни...

дек 19
2016
Подбор по проект "Приеми ме 2015"

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

ное 24
2016
Допълнителна процедура за подбор на потребители към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря допълнителна процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги в срок...

окт 27
2016
Потребители, класирани за индивидуална социална оценка по проект "Шанс в дома

СПИСЪК НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА, КЛАСИРАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА СОЦИАЛНА ОЦЕНКА СЛЕД ОТВАРЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ШАНС В ДОМА 13.10.-20.10.2016 Г....

окт 25
2016
Допуснати и недопуснати кандидати за подбор на ОЕПГ по проект "Приеми ме"

Списъци надопуснати и недопуснати кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ),подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на Област Хасково....

окт 19
2016
Конкурс за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа по проект "Приеми ме"

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...